Strona główna Aktualności Zmiany danych spółki z o.o. w KRS – zgodnie z Ustawą o...

Zmiany danych spółki z o.o. w KRS – zgodnie z Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym

1695
PODZIEL SIĘ
zmiany danych spółki z o.o. LEXAGIT.PL porady prawne online

W poprzednim artykule była mowa o przepisach Kodeksu spółek handlowych prowadzających obowiązki w zakresie ujawnienia w KRS zmian danych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziś temat zmiany danych w KRS ale w oparciu o przepisy Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiany danych spółki z o.o. w KRS – co na ten temat Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka z o.o. jest również zobowiązana do zgłaszania do sądu rejestrowego zmian w zakresie określonym przez treść przepisu art. 47 u.k.r.s..

Zgodnie z treścią tego przepisu podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a–15, art. 39 i 40 oraz w art. 44 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zmiany danych spółki z o.o. w KRS – co konkretnie trzeba ujawnić

W odniesieniu do spółki z o.o. chodzi o zmiany następujących danych:
Zgodnie z art. 38 – w dziale 1 rejestru przedsiębiorców następujące dane (pkt. 1):

  • nazwę lub firmę, pod którą działa,
  • oznaczenie jego formy prawnej,
  • jego siedzibę i adres,
  • jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały – także ich siedziby i adresy,
  • oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego,
  • jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej,
  • NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu.

Zgodnie z art. 39 – w dziale 2 rejestru przedsiębiorców następujące dane:

  • oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji;
  • oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych;
  • dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury;
  • wzmianki o zawieszeniu członków organu, o ile przepis szczególny przewiduje zawieszenie członka organu.

Zgodnie z art. 40. – w dziale 3 rejestru przedsiębiorców następujące dane:

  • przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy;
  • wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości;]
  • wzmiankę o złożeniu sprawozdania z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, na podstawie przepisów o rachunkowości;> Nowe brzmienie  wejdzie w życie z dn. 1.01.2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089);
  • wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego;
  • wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego;> Nowe brzmienie wejdzie w życie z dn. 1.01.2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089);
  • informację o dniu kończącym rok obrotowy.

Zgodnie z art. 44. 1. – w dziale 6 rejestru przedsiębiorców następujące dane:

  • informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego;
  • informacje o wszczęciu i zakończeniu przymusowej restrukturyzacji;
  • dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy komisarycznego;
  • informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki; 4) informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu podmiotu w inny sposób;
  • informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
  • informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ogłoszeniu upadłości, o ukończeniu tych postępowań lub o uchyleniu układu, o osobie zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy zagranicznego oraz o osobach powołanych w toku postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego do reprezentowania dłużnika albo upadłego (reprezentant dłużnika albo upadłego lub przedstawiciel dłużnika albo upadłego).

Jak zatem widać zmiany danych spółki z o.o. w KRS wynikające z Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym także są dość istotnie rozbudowane. Trzeba jednak o nich pamiętać, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje prawne.

Stan prawny na dzień 16 listopada 2017 r.

Joanna Mucha – współpracownik Portalu