Strona główna Aktualności Zmiana zasad odliczeń podatku VAT od samochodów po dniu 1 kwietnia 2014...

Zmiana zasad odliczeń podatku VAT od samochodów po dniu 1 kwietnia 2014 r.

956
PODZIEL SIĘ

Jutro tj. 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie postanowienia Ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 312). Ustawa ta związana jest realizacją decyzji Komisji Europejskiej, przyznającej podatnikom polskim prawo do odliczania 50% podatku naliczonego od samochodów nie wykorzystywanych w całości i wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej.

Ustawa ta znajdować będzie zastosowanie do pojazdów: 1) nabytych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wejścia w życie; 2) używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej po dniu 1 kwietnia 2014 r.

Ustawa ta zawiera także przepisy przejściowe, także dotyczące umów leasingowych (najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze), które zostały zawarte, a pojazdy wydane przed dniem 1.04.2014 r.

Generalnie istota nowych regulacji sprowadza się przyjęcia, iż w przypadku określonych typów pojazdów samochodowych podatnicy uzyskają – po spełnieniu pewnych dodatkowych warunków – prawo do odliczenia 100% podatku VAT od nabycia ww. pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych oraz w zakresie samochodów osobowych także od wydatków na paliwo.

Ustawa daje taką możliwość przede wszystkim w zakresie pojazdów samochodowych:

a)     przeznaczonych do odsprzedaży lub na wynajem,

b)     wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

c)     konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

W tym względzie ustawa wprowadza w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT definicję pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub 

2)     konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne”.

W zakresie zatem tej pierwszej kategorii pojazdów samochodowych będą one – zgodnie z ustawą uznawane za „wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej”, jeżeli:

a)  podatnik posiadał będzie zasady używania pojazdów wyłącznie w celu prowadzonej działalności gospodarczej, z założeniem że powinny być one sporządzone w formie pisemnej oraz podane do publicznej wiadomości załogi podatnika,

b) podatnik prowadził będzie specjalną ewidencję przebiegu pojazdu (inną niż ewidencja prowadzona dla celów podatku dochodowego), ujmującą w szczególności stany licznika, oraz liczbę konkretnie przejechanych kilometrów w powiązaniu z konkretną trasą oraz celem podróży,

c) ostatnim warunkiem formalnych pozostawać będzie złożenie deklaracji VAT-26, z podaniem danych dotyczących pojazdu samochodowego objętego 100% odliczeniem.

W zakresie pozostałych pojazdów objętych „mieszanym” wykorzystaniem podatnicy będą mieli co do zasady prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego, z tym że w zakresie samochodów osobowych ustawodawca wyłączył do dnia 30 czerwca 2015 r. prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa nabywanego do tych pojazdów.

WW.