Strona główna Ogólna Zbycie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – co zrobić z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjentów?

Zbycie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – co zrobić z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjentów?

944
PODZIEL SIĘ

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego może być zbywane na zasadach ogólnych – dotyczących każdego przedsiębiorstwa – określonych przez Kodeks cywilny. Przy czym wskazać należy, iż nabywca, chcący kontynuować dotychczasową działalność leczniczą przedsiębiorstwa, powinien (a przynajmniej zazwyczaj sam tego wymaga) posiadać dokumentację medyczną pacjentów korzystających z usług w/w przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji powstaje zasadnicze pytanie, związane ze specyfiką prowadzonej działalności
tj. świadczeniem usług medycznych, co należy zrobić m. in. z dokumentacją medyczną pacjentów? Czy można taką dokumentację medyczną po prostu przekazać nabywcy
w oryginale?

Wystąpienie o udostępnienie dokumentacji medycznej

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż podmiot nabywający przedsiębiorstwo, który zamierza kontynuować działalność leczniczą nabytego przedsiębiorstwa, może wystąpić
do dotychczasowego właściciela dokumentacji (zbywcy) o udostepnienie dokumentacji medycznej, która jest niezbędna do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń.
Udostępnienie w takiej sytuacji dokumentacji medycznej może nastąpić poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii. Przy czym wskazać należy, iż podmiot leczniczy udostępniający dokumentację medyczną może pobrać opłatę za takie udostępnienie.

Obowiązek przechowywania oryginałów dokumentacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji medycznej, co do zasady, przez okres
20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
W związku z powyższym podmiot leczniczy sprzedający swoje przedsiębiorstwo nie może przekazać podmiotowi nabywającemu to przedsiębiorstwo lecznicze oryginałów dokumentacji medycznej, ponieważ jest zobowiązany do przechowywania jej, co do zasady, przez wskazany powyżej okres czasu.

Przekazanie kopii, odpisów oraz wyciągów z dokumentacji medycznej

W związku z powyższym należy wskazać, iż wyciągi/kopie/odpisy lub elektroniczne nośniki danych (jeśli dokumentacja medyczna jest prowadzona w wersji elektronicznej) powinny być udostępnianie drugiemu podmiotowi leczniczemu w taki sposób, aby dane zawarte
w dokumentacji, chronione były przed dostępem osób nieuprawnionych, ujawnieniem danych w nich zawartych oraz, w przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, z zachowaniem jej integralności oraz ochrony danych osobowych.

Kwestię powyższą regulują przepisy prawa, w tym w szczególności:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów
    i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 252, poz. 1697), dalej jako „Rozporządzenie”,
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
    (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 417), dalej jako „Ustawa o prawach pacjenta”,
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity z dnia
    7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 217), „Ustawa o działalności leczniczej

 

Przepisy te jednakże nie odnoszą się one w ogóle do kwestii sprzedaży przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Ustawa o działalności leczniczej zawiera jedynie definicję pojęcia „przedsiębiorstwa”, które wskazuje w art. 2 ust. 1 pkt. 8, iż przedsiębiorstwem jest zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Z kolei zaś § 76 ust. 3 Rozporządzenia wskazuje, iż w sytuacji wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, gdy zadania tegoż podmiotu leczniczego przejmuje inny podmiot, podmiot ten przejmuje również dokumentację.

Niestety w odniesieniu do sprzedaży przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego analogicznego zapisu w Rozporządzeniu nie znajdziemy (przy sprzedaży przedsiębiorstwa sam podmiot leczniczy nie jest wykreślany z rejestru).

W związku z powyższym proponujemy by podmiot leczniczy nabywający przedsiębiorstwo lecznicze wystąpił na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta
o udostępnienie dokumentacji medycznej niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. Przy czym, zgodnie z art. 27 pkt 2 tejże ustawy dokumentacja medyczna powinna być udostępniona poprzez sporządzenie jej wyciągów/odpisów lub kopii – tylko bowiem taki sposób udostępniania, zapewnia posiadanie informacji zawartych
w dokumentacji medycznej przez podmiot nabywający przedsiębiorstwo (inne możliwości udostępnienia dokumentacji to udostępnienie do wglądu w przedsiębiorstwie leczniczym
lub wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu
po wykorzystaniu). Ponadto wskazujemy, iż nabywający przedsiębiorstwo lecznicze może otrzymać jedynie wyciągi/kopie/odpisy dokumentacji medycznej (lub odpowiednio elektroniczny nośniki zawierający kopie danych dokumentacji medycznej), ponieważ
do przechowywania oryginałów zobowiązany jest sprzedający podmiot udzielający świadczeń (art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta).

 

Autor:

Karolina Kornblit, aplikant radcowski, Kancelaria GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie prawni sp.p.