Strona główna Działalność gospodarcza Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

905
PODZIEL SIĘ

Prognozy gospodarcze nie napawają przedsiębiorców znacznym optymizmem. W czasach kryzysu gospodarczego zdarza się, że prowadzona dotychczas działalność przestaje przynosić wystarczające dochody. Firmy, które powoli zaczynają odczuwać skutki recesji szukają rozwiązań, aby przetrwać. Co zrobić jeśli prowadzony biznes przestaje przynosić zyski? Jednym z rozwiązań jest zawieszenie działalności gospodarczej.

Warunki zawieszania działalności gospodarczej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą można w każdej chwili zawiesić, a następnie wznowić. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Należy jednak pamiętać, że w przypadku spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest możliwe pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

W przypadku podjęcia decyzji o zawieszaniu działalności gospodarczej informację tę należy zgłosić do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Konieczne jest złożenie wniosku z wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia, ponieważ data ta nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Dodatkowo należy pamiętać, że zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej mogą ci przedsiębiorcy, którzy nie będą zatrudniać pracowników w ramach zawieszonej działalności.

Warto również zaznaczyć, iż wykonywanie działalności gospodarczej może być zawieszone na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jednak to do przedsiębiorcy należy decyzja o okresie zawieszenia. Nie ma też żadnych przeciwwskazań, żeby podczas prowadzenia tej samej działalności zawieszać ją kilkakrotnie. W przypadku zawieszenia działalności firmy na okresy po sobie następujące, ich łączny okres nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Okres zawieszenia
Zgodnie z art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na przedsiębiorcę, który zawiesił działalność gospodarczą nałożone są pewne prawa i obowiązki. W tym czasie ma on prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej czy też zbywać własne środki trwałe i wyposażenie.

– Przedsiębiorca, który zawiesił działalność ma również prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania tejże działalności – wyjaśnia mecenas Jakub Brykczyński z Kancelarii Adwokackiej Brykczyński i Partnerzy. W okresie zawieszenia przedsiębiorca wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa jak np. obowiązki podatkowe. Ma również prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej. – Nie jest również zabronione w tym czasie uzyskiwanie innych dochodów, niepochodzących z przedmiotowej działalności gospodarczej – dodaje mec. J. Brykczyński. Należy jednak pamiętać, iż zawieszenie działalności gospodarczej nie wyklucza kontroli ze strony państwa.

Konsekwencje braku wznowienia działalności gospodarczej
Okres zawieszenia działalności gospodarczej powinien się zakończyć wznowieniem działalności lub jej zakończeniem. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Jeśli natomiast przedsiębiorca nie złoży wniosku o wpis o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej zawieszenie, wpis do EDG podlega wykreśleniu. W takim przypadku może zostać również nałożona grzywna. Należy jednak pamiętać, że wykreślenie z ewidencji jest poprzedzone pisemnym wezwaniem przedsiębiorcy i wyznaczeniem mu dodatkowego 30-dniowego terminu na dokonanie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wznowienie działalności gospodarczej wymaga poinformowania o tym organu ewidencyjnego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). W przypadku decyzji o wznowieniu działalności przedsiębiorca dokonuje tego na takim samym formularzu jak zgłoszenie zawieszenia. Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat.

Brykczyński i Partnerzy sp.p. Kancelaria Adwokacka