Strona główna Aktualności Zasiłek dla bezrobotnych 2018/2019: Kiedy w jakiej wysokości i na jak długi...

Zasiłek dla bezrobotnych 2018/2019: Kiedy w jakiej wysokości i na jak długi okres można go otrzymać

4184
PODZIEL SIĘ
zasiłek dla bezrobotnych 2018 Lexagit.pl porady prawn online

W okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. zmienia się kwota zasiłku  dla bezrobotnych przyznawanego przez powiatowe urzędy pracy.

Kiedy bezrobotny może otrzymać zasiłek z urzędu pracy?

W celu otrzymania zasiłku dla bezrobotnych nie wystarczy sama rejestracja w powiatowym urzędzie pracy. Bezrobotny musi spełnić warunki wynikające z art. 71 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tekst jedn. Dz.U. 2017. 1065 (dalej: ustawa).

Podstawowym warunkiem uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest m.in. :

 • brak dla bezrobotnego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
 • udokumentowanie przez bezrobotnego w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, co najmniej 365 dni zatrudnienia na umowę o pracę lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy i osiągania z tego tytułu wynagrodzenia w kwocie co najmniej płacy minimalnej, [1]
 • opłacanie składki na Fundusz Pracy od podstawy wymiaru nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, gdzie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Inne okresy zaliczane do wymaganych 365 dni zatrudnienia

Z art. 71 ust. 2 niniejszej ustawy do 365 dni wymaganego okresu zatrudnienia zalicza się m.in. również okresy:

1) urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,

2) świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60),

3) pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej,

4) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.),

5) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Waloryzacja zasiłków dla bezrobotnych – dwa komunikaty

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Ogłasza go Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w swoim komunikacie.  Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu (art. 72 ust. 6 ustawy). Tak było w roku ubiegłym.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Zasiłek dla bezrobotnych 2017/2018: Kiedy w jakiej wysokości i na jak długi okres można go otrzymać – https://lexagit.pl/zasilek-dla-bezrobotnych-20172018-jakiej-wysokosci-dlugi-okres-mozna-go-otrzymac/

Od 1 czerwca 2018 r. nastąpiła waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ „średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 102,0 (wzrost cen o 2,0%)” . Powyższe wynika z treści Komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. (Mon. Pol. 2018. 106).

Z art. 72 ust. 8 ustawy minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty zasiłków po waloryzacji.

W Obwieszczeniu  z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił obowiązującą od dnia 1 czerwca 2018 r. nową wysokość zasiłku dla bezrobotnych (Mon. Pol. 2018. 475).

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Podstawowy zasiłek (100%) otrzyma bezrobotny z prawem do zasiłku posiadający staż pracy od 5 do 20 lat.

Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych:

 • w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi 847,80 zł brutto (730,50 zł netto),
 • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku  wynosi 665,70 zł brutto (583,79 zł netto).

Jeżeli łączny  staż pracy bezrobotnego wynosi mniej niż 5 latwówczas przysługuje mu obniżony zasiłek  tj. zasiłek w wysokości 80% kwoty zasiłku podstawowego (art. 72 ust. 2 ustawy).

Obniżony zasiłek dla bezrobotnych:

 • w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi 678,30 brutto (594,25 zł netto),
 • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku wynosi 532,60 zł brutto (476,67 zł netto).

W przypadku, gdy bezrobotny posiada okres uprawniający do zasiłku wynoszący co najmniej 20 lat, wówczas przysługuje mu podwyższony zasiłek w wysokości 120% kwoty zasiłku podstawowego (art. 72 ust. 3 ustawy).

Podwyższony zasiłek dla bezrobotnych:

 • w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi 1.017,40 zł brutto (867,83 zł netto),
 • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku wynosi 798,90 zł brutto (691,00 zł netto).

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych reguluje art. 73 ust. 1 ustawy. Wynosi on:

1) 180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

2) 365 dni – dla bezrobotnych:

 • zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
 • powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
 • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub
 • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek w okresie 180 lub 365 dni lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński (art. 73 ust. 3 ustawy).

Podstawa prawna:

– art. 71 ust. 1 – 2, art. 72 ust. 1-3, ust. 6 i ust. 8 , art. 73 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. 2017.1065)

Źródło:

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. (Mon. Pol. 2018. 106),
 2. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (Mon. Pol. 208. 475),
 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki-kwoty-wskazniki .

Objaśnienie:

 [1] Od  1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.100,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r., Dz.U. 2017.1747) .

Stan prawny na 28 czerwca 2018 roku

Wanda Książek- współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli ten artykuł Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.