Strona główna Aktualności Zasiłek dla bezrobotnych 2017/2018: Kiedy w jakiej wysokości i na jak długi...

Zasiłek dla bezrobotnych 2017/2018: Kiedy w jakiej wysokości i na jak długi okres można go otrzymać

6634
PODZIEL SIĘ

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat zasiłku dla bezrobotnych.

Warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Z art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. 2017.1065) wynika, że prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

  • urząd pracy nie ma dla bezrobotnego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • przed rejestracją w urzędzie pracy bezrobotny przepracował co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji,
  • w okresie zatrudnienia bezrobotny otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,

[emaillocker]

 • bezrobotny świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
 • osoba, która zajmowała się niepełnosprawnym członkiem rodziny i pobierała z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Waloryzacja zasiłków dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku, który ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w swoim komunikacie.  Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu (art. 72 ust. 6 niniejszej ustawy).

Od 1 czerwca 2017 r. nie została dokonana waloryzacja zasiłków dla bezrobotnych, ponieważ średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2016 uległ zmniejszeniu. Powyższe wynika z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. ( M.Pol. 2017. 72), zgodnie z którym średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6%).

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od tego jak długi staż pracy posiada  osoba bezrobotna z prawem do zasiłku. Podstawowy zasiłek (100%) otrzyma bezrobotny posiadający staż pracy od 5 do 20 lat.

Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych:

 • w ciągu pierwszych trzech miesięcy  prawa do zasiłku wynosi – 831,10 zł brutto (netto – 717,30 zł),
 • w ciągu kolejnych miesięcy prawa do zasiłku wynosi – 652,60 zł brutto (netto – 572,87zł).

Jeżeli staż pracy wynosi mniej niż 5 lat,  wówczas przysługuje obniżony zasiłek w wysokości 80% kwoty zasiłku podstawowego.

Obniżony zasiłek dla bezrobotnych:

 • w ciągu pierwszych trzech miesięcy prawa do zasiłku wynosi – 664,90 zł brutto (netto – 583,06 zł),
 • w ciągu kolejnych miesięcy prawa do zasiłku wynosi – 522,10 zł brutto (netto – 468,11 zł).

Bezrobotny, który posiada staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat,  będzie miał wypłacony podwyższony zasiłek  w wysokości 120% kwoty zasiłku podstawowego.

Podwyższony zasiłek dla bezrobotnych:

 • w ciągu pierwszych trzech miesięcy  prawa do zasiłku wynosi – 997,40 zł brutto (netto – 851,63 zł),
 • w ciągu kolejnych miesięcy prawa do zasiłku wynosi 783,20 zł brutto (netto – 678,71 zł).

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Bezrobotny może pobierać zasiłek w okresie od 180 do 365 dni. Zależy to od stopy bezrobocia na obszarze powiatu, w którym mieszka bezrobotny w okresie pobierania zasiłku.

Jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie będzie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, wtedy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 180 dni.

W przypadku, gdy bezrobotny zamieszkuje w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, gdzie stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub

 1. a) bezrobotny jest powyżej 50 roku życia oraz posiada jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
 2. b) ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub
 3. c) bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat – wtedy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 365 dni. Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu (art. 73 ust. 1- 2 ustawy jw.).

Podstawa prawna:

– art. 71, art. 72 ust. 1- 6 i ust. 8-9 , art. 73 ust.1- 2  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. 2017.1065)

Źródło:

Stan prawny na 4 lipca 2017 roku

Wanda Książek

[/emaillocker]