Strona główna Ogólna Zasady udzielania urlopu doktoranckiego

Zasady udzielania urlopu doktoranckiego

4073
PODZIEL SIĘ

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65 Poz. 595) umożliwia pracownikom – doktorantom uzyskanie urlopu na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego, a także zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.

Artykuł 23 wspomnianej ustawy stanowi, iż „pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską lub habilitacyjną, przysługuje, na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawcą terminie, urlop w wymiarze dwudziestu ośmiu dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego”. Przy tym, „za okres urlopu oraz za czas zwolnienia od pracy, przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy”.

W praktyce wątpliwości wywołuje kwestia obligatoryjności udzielenia pracownikowi przedmiotowego urlopu. Z treści przepisu wynika, że urlop taki należy się pracownikowi – doktorantowi. Zatem, pracodawca zatrudniający taką osobę ma obowiązek udzielenia tego urlopu. Bez znaczenia jest przy tym uprzednie wyrażenie zgody przez pracodawcę na podjęcie studiów doktoranckich. Treść komentowanego przepisu nie pozostawia w tym zakresie wątpliwości. Jeżeli pracownik będący doktorantem zgłosi taki wniosek urlopowy – pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu.

Z powyższego wynika, że art. 23 tej ustawy stanowi przepis szczególny w stosunku do przepisów kodeksu pracy regulujących zasady udzielania pracownikom urlopów szkoleniowych.

Jednakże, pracodawca nie ma obowiązku udzielenia tego urlopu w terminie wskazanym przez pracownika. Ustalenie terminu urlopu – jak stanowi przepis – powinno być wynikiem porozumienia pracodawcy i pracownika, uwzględniającego ich wzajemne interesy.

Przy tym, urlop ten jest urlopem udzielanym w ściśle określonym celu. Nie może być więc tak, że pracownik wykorzysta go w innym celu niż przygotowywanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego (np. wypoczynkowym).

Pracownik ubiegający się o urlop na podstawie art. 23 komentowanej ustawy, powinien posiadać status doktoranta. Wydaje się więc, iż pracodawca uprawniony jest do zażądania od pracownika udowodnienia posiadania tego statusu (np. poprzez przedstawienie odpowiedniego dokumentu). Przepis nie różnicuje przy tym trybu studiów doktoranckich, jakich uczestnikiem jest pracownik ubiegający się o wspomniany urlop.

Na marginesie podkreślić należy, że art. 23 wymienionej ustawy nie znajduje zastosowania do pracowników będących nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi. Urlopy tych kategorii pracowników regulują odrębne przepisy.

Urlop udziela się w dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy. Przy tym, za okres urlopu oraz za czas zwolnienia od pracy, przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy uregulowane jest w art. 172 k.p. Przepis ten stanowi: za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Przy tym, przepis ten rozróżnia udzielenie pracownikowi urlopu w wymiarze 28 dni na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego od zwolnienia pracownika od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego. Wynika z tego, że dnia w którym przypada pracownikowi obrona rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego nie wlicza się do okresu 28 dni urlopu doktoranckiego.

Autor: Łukasz Obzejta, prawnik w Kancelarii STOPCZYK & MIKULSKI