Strona główna Prawo gospodarcze Zarząd w spółce partnerskiej

Zarząd w spółce partnerskiej

3537
PODZIEL SIĘ

Spółka partnerska jest osobową spółką handlową opartą na wzorcu normatywnym spółki jawnej – w sprawach nieuregulowanych w dziale Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) dotyczącym spółki partnerskiej do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 89 k.s.h.).

Spółka partnerska, jako spółka osobowa, nie posiada osobowości prawnej, w związku tym, co do zasady w spółce tego typu nie występują organy uprawnione do działania w jej imieniu i na jej rzecz. Prowadzenie spraw spółki odbywa się na zasadach właściwych dla spółki jawnej a prawo reprezentowania spółki przez partnerów zostało uregulowane odrębnie w art. 96 k.s.h.

Możliwość powołania zarządu jest cechą charakterystyczną spółki partnerskiej, wyróżniającą ją wśród innych spółek osobowych. Spółka partnerska jest jedyną spółką osobową, w której prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki może zostać powierzone zarządowi jako organowi działającemu w spółce.

Zarząd w spółce partnerskiej – po pierwsze umowa

Podstawę powołania zarządu w spółce partnerskiej stanowią odpowiednie postanowienia umowy spółki. Zgodnie z art. 97 § 1 k.s.h. umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi a przepisów art. 96 k.s.h. w tym przypadku nie stosuje się.

Umowa spółki może przewidywać obligatoryjne lub fakultatywne powołanie zarządu tj. zawierać postanowienia przewidujące na przyszłość możliwość utworzenia zarządu jako organu zarządzającego spółką – w tym przypadku ostateczny model struktury zarządu może zostać określony w uchwale partnerów. Postanowienie o powołaniu zarządu mogą zostać wprowadzone do umowy spółki  także w czasie jej trwania. Zmiana umowy spółki umożliwiająca powołanie zarządu będzie wymagała zgody wszystkich partnerów spółki (art. 9 k.s.h.).

Zarząd w spółce partnerskiej powołany bez podstawy wynikającej z postanowień umowy spółki nie ma legitymacji do wykonywania czynności zarządu.

Zarząd w spółce partnerskiej, a dokładnie wskazanie nazwisk i imion osób powołanych w skład zarządu podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego (art. 93 § 1 k.s.h.), podobnie jak wszelkie zmiany danych w tym zakresie (art. 93 § 3 k.s.h.), w tym także zmiana umowy spółki dotycząca zniesienia zarządu w spółce. Wpis ma charakter deklaratoryjny tzn. członkowie zarządu są uprawnieni do działania w imieniu i na rzecz spółki jeszcze przed ujawnieniem wpisu w rejestrze.

Zarząd w spółce partnerskiej – na wzór zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Do zarządu powołanego w spółce partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiednie stosowanie przepisów w tym przypadku będzie oznaczać stosowanie przepisów regulujących funkcjonowanie zarządu spółki z o.o. z uwzględnieniem specyfiki spółki partnerskiej.

Ustawodawca w art. 97 § 2 k.s.h. w sposób enumeratywny wymienia przepisy, jakie należy stosować do zarządu spółki partnerskiej. Należą do nich art. 201 k.s.h. – regulujący sposób powoływania członków zarządu, skład oraz kompetencje, art. 202 k.s.h. – dotyczący mandatu członka zarządu, art. 203 k.s.h. regulujący zasady odwoływania członków zarządu, art. 204 k.s.h. – dotyczący zakresu czynności dokonywanych w ramach prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spółki przez zarząd, art. 205 k.s.h. – dotyczący reprezentowania spółki w przypadku zarządu wieloosobowego i ustanowienia prokury, art. 206 k.s.h. – dotyczący oznaczania pism i składania zamówień handlowych przez spółkę, art. 207 k.s.h. – dotyczący ograniczeń jakim podlegają członkowie zarządu, art. 208 k.s.h. – określający zasady funkcjonowania zarządu wieloosobowego, art. 209 k.s.h. – regulujący kwestię wystąpienia sprzeczności interesów spółki z interesami członka jej zarządu jak również z innym osobami powiązanymi z członkiem zarządu spółki, art. 210 k.s.h. – regulujący zasady zawierania umów między członkiem zarządu a spółką, art. 211 k.s.h. – dotyczący zakazu konkurencji obowiązującego członka zarządu, a ponadto art. 293 – 300 dotyczące odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu względem spółki i jej wierzycieli.

Praktyczne problemy, w kwestii składu osobowego zarządu spółki partnerskiej, stwarza odpowiednie stosowanie do zarządu spółki art. 201 k.s.h. w związku z art. 38 § 1 k.s.h.  zgodnie z którym nie można w spółce partnerskiej powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników (art. 38 § 1 k.s.h. w zw. z art. 89 k.s.h.).

Powstaje w związku z tym wątpliwość, czy bezwzględnie konieczne jest, aby do zarządu spółki partnerskiej wchodził co najmniej jednej partner oraz jak rozwiązać problem ewentualnego zarządu jednoosobowego spółki – czy w takiej sytuacji jedynym członkiem zarządu mógłby zostać tylko i wyłącznie jeden z partnerów spółki. Biorąc pod uwagę, że przepisy o spółce jawnej stosuje się do spółki partnerskiej tylko w zakresie nieuregulowanym a organizacja zarządu spółki została uregulowana poprzez odesłanie do przepisów o spółce z o.o. należy uznać że art. 38 § 1 k.s.h. nie ma zastosowania gdy prowadzenie spraw zostało powierzone zarządowi.

A zatem powołanie do zarządu spółki partnerskiej wyłącznie osób trzecich nie narusza art. 38 § 1 k.s.h. w związku z art. 89 k.s.h. W skład zarządu spółki partnerskiej mogą wchodzić partnerzy spółki lub osoby trzecie i nie ma konieczności aby członkiem zarządu był przynajmniej jeden z partnerów spółki.

Powołanie zarządu w spółce partnerskiej bezwzględnie pozbawia partnerów spółki prawa do reprezentacji spółki. Nie można upoważnić w umowie spółki do równoległej reprezentacji spółki przez zarząd i partnerów. Nie jest natomiast wykluczone udzielenie prokury partnerom, którzy nie są członkami zarządu spółki.

Natomiast, jeżeli chodzi o prowadzenia spraw spółki przez zarząd w spółce partnerskiej upoważnienie zarządu obejmuje zarówno bieżące sprawy spółki jak i sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu (art. 208 § 3 k.s.h. w zw.  art. 97 § 2 k.s.h.).

PW.