Strona główna Aktualności Zajęcie ruchomości. Jakie skutki pociąga za sobą zajęcie ruchomości

Zajęcie ruchomości. Jakie skutki pociąga za sobą zajęcie ruchomości

2008
PODZIEL SIĘ

W poprzednim artykule zajmowaliśmy się zajęciem ruchomości. Dzisiaj dalsze informacje w tym zakresie oraz wskazanie na skutki zajęcia ruchomości przez komornika.

Protokół zajęcia ruchomości

Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia.  Odpis protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami. Na każdej zajętej ruchomości komornik umieszcza znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie, a jeżeli to nie jest możliwe, ujawnia zajęcie ruchomości w inny sposób.

Następnie komornik oznacza wartość zajętych ruchomości i umieszcza ją w protokole zajęcia. Jeżeli komornik uzna, że w celu oszacowania należy wezwać biegłego, albo jeżeli wierzyciel lub dłużnik podnoszą zarzuty na oszacowanie, oszacowania dokonuje biegły przy samym zajęciu, a gdyby to nie było możliwe, w terminie późniejszym, aż do dnia licytacji. Tym samym zajęcie ruchomości staje się faktem.

Skargę na oszacowanie komornika wnosi się do komornika przy zajęciu ruchomości, a gdyby to nie było możliwe – do dnia licytacji.

Jeżeli zajęte już ruchomości mają być zajęte na zaspokojenie jeszcze innej wierzytelności, komornik ma obowiązek dokonać nowego zajęcia przez zaznaczenie go w protokole pierwszego zajęcia. Wierzyciel może żądać, aby komornik sprawdził ruchomości, zajęte na podstawie protokołu; sprawdzenie to komornik ma obowiązek stwierdzić w tym protokole.

Jakie są skutki zajęcia ruchomości przez komornika?

Zajęcie ruchomości ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy, nawet wtedy, gdy nabywca działał w dobrej wierze (art. 848 k.p.c.).

Zajęte ruchomości komornik pozostawia we władaniu osoby, u której je zajął.

Jeżeli zajęte ruchomości pozostawiono w pomieszczeniu należącym do dłużnika i dozór powierzono jemu samemu lub członkowi jego rodziny razem z nim mieszkającemu, mają oni prawo zwykłego używania rzeczy, byleby przez to rzecz nie straciła na wartości. Również osoba trzecia, pod której dozorem komornik pozostawił zajęte u niej ruchomości dłużnika, może ich używać, jeżeli jest do tego uprawniona.

Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. Komornik ma obowiązek doręczyć im protokół zajęcia.

Natomiast, jeżeli właściwości zajętych ruchomości za tym przemawiają, obowiązkiem komornika jest złożenie ich do depozytu sądowego albo oddanie na przechowanie właściwej instytucji.

W kolejnym artykule więcej na temat drugiego etapu egzekucji z ruchomości tj. na temat sprzedaży ruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.

Joanna Mucha – współpracownik Portalu