Strona główna Prawo cywilne ZADATEK

ZADATEK

1497
PODZIEL SIĘ
zadatek

Zadatek to forma zabezpieczenia wykonania umowy – dobrze więc takie zapisy umieścić w umowie.

O ile nic innego nie wynika z treści samej umowy albo istniejącego zwyczaju  można przy zawarciu umowy wręczyć drugiej określoną kwotę pieniężną, która w razie niewykonania tej umowy przez stronę wręczająca daje drugiej stronie możliwość odstąpienia od takiej umowy oraz zatrzymania wręczonej jej kwoty. Pamiętać jednak należy, że  w sytuacji niewykonania umowy przez stronę, która kwotę uzyskała przy zawarciu umowy – zadatek podlega zwrotowi w dwukrotnej wysokości (podlega zwrotowi kwota rzeczywiście wręczonego zadatku oraz dodatkowo kwota równa temu zadatkowi, jako swoista sankcja za niewykonanie umowy).

Ważne jest by w treści samej umowy oznaczyć wprost, że kwota przekazana przy zawarciu umowy pełni funkcje zadatku.

Zbliżona w zakresie funkcji pozostaje zaliczka, choć ta co do zasady podlega zwrotowi w razie niewykonania umowy.

PRZEPIS:

Art. 394 Kodeksu cywilnego: 

  • § 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
  • 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
  • 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

WW.