Strona główna Ogólna Z czego pokryć stratę bilansową w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Z czego pokryć stratę bilansową w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

12494
PODZIEL SIĘ
wykres w dół

Nieuchronnie, chociaż w niektórych spółkach pewnie już to uskuteczniono – zbliżają się terminy odbycia Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników m.in. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie wspólnicy powinni zadecydować m.in. o podziale zysku lub pokryciu straty.

Czasami w sprawozdaniach finansowych spółek zamiast zysku za poprzedni rok obrotowy pojawić się może pozycja ze znakiem „minus”, a zatem strata bilansowa.

Z czego stratę taką pokryć?

Najczęstsza formułka stosowana w praktyce to „pokrycie strat z przyszłych zysków spółki”. W takim stanie rzeczy strata taka nadal będzie widniała w sprawozdaniu finansowym danej spółki, a jej faktyczne rozliczenie zostanie przesunięte w czasie do momentu osiągnięcia zysków.

[emaillocker]

Z przepisów prawa wynika dalej, że strata taka może być pokryta ze środków pochodzących z kapitałów zapasowych czy rezerwowych. Tworzenie takich kapitałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dobrowolne i uzależnione od woli wspólników, którzy winni ująć odpowiednie postanowienia w tym zakresie także w umowie spółki. Jeśli zatem spółka posiada taką pozycję bilansową tj. kapitał zapasowy lub rezerwowy (na kapitałach tych mogą być ujęte niepodzielone pomiędzy wspólników zyski z lat ubiegłych) i odpowiednie zapisane tam wartości, Zwyczajne Zgromadzenie może postanowić o pokryciu straty za ostatni rok obrotowy właśnie ze środków ujętych na tych kapitałach decydując o ich rozwiązaniu (skutkującym ich zmniejszeniem) w tym zakresie.

W spółkach z o.o. (inaczej niż np. w spółce akcyjnej gdzie takiej możliwości brak) strata może być także pokryta z dopłat wspólników. Umowa spółki z o.o. może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, za wyjątkiem sytuacji, gdy są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym (art. 177-179 K.s.h.). Jeśli zatem spółka zdecyduje się na dopłaty od wspólników – kwoty te powinny zostać wykazane w odrębnej pozycji bilansowej po stronie pasywów (kapitał rezerwowy z dopłat wspólników), oraz mogą być przeznaczone mocą uchwały na pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy. Dopłaty mają co do zasady charakter zwrotny, ale jak już wskazano powyżej przekazanie ich choćby w części na pokrycie straty bilansowej, decyduje o niemożności zwrotu wspólnikom kwoty dopłaty w tej części.

Przepisy K.s.h. przewidują także możliwość pokrycia straty poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze umorzenia udziałów (akcji) albo poprzez zmniejszenie ich wartości nominalnej. „Finansując” rozliczenie straty za poprzedni rok obrotowy z obniżenia kapitału zakładowego, pamiętać jednak należy przede wszystkim, że po obniżeniu kapitał nie może mieć niższej wartości niż minimalna wartość przewidziana w Kodeksie Spółek Handlowych – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to kwota 5.000,00 zł. (przy czym wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50,00 zł.). Obniżenie kapitału zakładowego, wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki i wpisu tej zmiany do KRS.

Analizując dokumentację księgową przed terminem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwrócić jeszcze należy uwagę na jedną istotną kwestię. Mianowicie w przypadku, gdy poniesiona przez spółkę z o.o. strata przewyższy sumę kapitałów rezerwowego i zapasowego oraz połowę kapitału zakładowego, wówczas zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników  w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (art. 233 K.s.h.). Najczęściej właśnie po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki ma możliwość ustalenia powyższych okoliczności, trzeba zatem w każdym przypadku zbadać kwestię kwot zapisanych na tych kapitałach oraz kwotę straty, oraz w razie potrzeby skierować pod obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników projekt stosownej uchwały w tym zakresie.

[/emaillocker]

GM.