Strona główna Ogólna Wyrok Trybunału zapadł, wątpliwości związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania podatkowe...

Wyrok Trybunału zapadł, wątpliwości związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki pozostały

819
PODZIEL SIĘ

W wyroku z dnia 26 maja 2009 roku, sygn. SK 32/07, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 133 § 1 ordynacji podatkowej nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz z art. 64 w zw. z art. 21 ust. 1 Konstytucji RP. Sprawa prowadzona była w związku ze skargą konstytucyjną byłego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który wskazał na wątpliwości dotyczące zakresu podmiotowego uczestników postępowania wymiarowego prowadzonego wobec spółki z o.o. jako podatnika. Skarżący przyjął, że nieprzyznanie w takim postępowaniu statusu strony członkom zarządu, a więc osobom, które mogą odpowiadać za zobowiązania podatkowe spółki ustalane w jego toku, jest sprzeczne z ustawą zasadniczą, bowiem nie respektuje prawa do sądu oraz gwarancji ochrony własności.

Orzeczenie wydane przez Trybunał należy uznać za zasadne, bowiem zakwestionowany przez skarżącego przepis prawny stanowi jedynie ogólnie, że stroną w postępowaniu podatkowym mogą być podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, oraz osoby trzecie, o których mowa w art. 110-117a ordynacji podatkowej, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do których czynności organu podatkowego się odnoszą lub których interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy, a zatem również członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. O tym natomiast, jakie podmioty są stronami w postępowaniu podatkowym określonego rodzaju, przesądzają inne przepisy ordynacji. Zaskarżony przepis nie może w konsekwencji naruszać norm konstytucyjnych wymienionych w skardze jako wzorce kontroli.

Rozstrzygnięcie TK nie usuwa jednak istotnych wątpliwości co do zgodności z ustawą zasadniczą regulacji dotyczącej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki, tyle że zastrzeżenia odnieść należałoby do art. 116 § 1 ordynacji podatkowej, wskazującego przesłanki ponoszenia takiej odpowiedzialności. Przepis ten wyklucza bowiem możliwość podniesienia przez członka zarządu w ramach postępowania w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania podatnika zarzutów dotyczących istnienia i wysokości zobowiązania podatkowego, rozpatrywanych w toczącym się bez jego udziału postępowaniu wymiarowym wobec spółki.

Autorem komentarza jest dr Tomasz Bojkowski