Strona główna Aktualności Wymiar urlopu po zmianie pracodawcy? Jakie są zasady?

Wymiar urlopu po zmianie pracodawcy? Jakie są zasady?

1183
PODZIEL SIĘ

Każdy zatrudniony zdaje sobie sprawę, że zmiana pracy w ciągu roku ma wpływ na ilość przysługującego urlopu do wykorzystania. Jaki jest zatem wymiar urlopu po zmianie pracodawcy?.

Otóż ogólna zasada stanowi, że pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego obliczonego proporcjonalnie, chyba że  wykorzystał już wszystkie przysługujące mu dni wolne.

W sytuacji zatem, gdy w ciągu roku ustaje stosunek pracy z jednym pracodawcą, a rozpoczyna się u kolejnego pracownik jest uprawniony do urlopu:

u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy;

– natomiast u kolejnego pracodawcy w zakresie proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (jeśli zatrudniony jest na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego). W sytuacji zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego w zakresie proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

Zasadą jest także, że przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (zgodnie z art. 1553  § 1 Kodeksu pracy).

Oczywiście określony wymiar urlopu wypoczynkowego należy się w zależności od stażu pracy. Urlop jest naliczany za dany rok kalendarzowy 1 stycznia lub też w dniu stanowiącym początek zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

Zaznaczyć należy, że osoba podejmująca pracę po raz pierwszy uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 rocznego urlopu. Natomiast pracodawca jest zobowiązany do udzielenia podwładnemu urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo.

Z kolei zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego sprawia, że stosuje się przepisy o urlopie wypoczynkowym obliczanym proporcjonalnie.

Ustalając urlop proporcjonalny zakłada się, że miesiąc kalendarzowy pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Natomiast niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca (o ile zmiana pracodawcy ma miejsce w ciągu tego samego miesiąca kalendarzowego), a zaokrąglenia dokonuje tylko dotychczasowy pracodawca.

Oczywiście zasadą jest, że urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć łącznego wymiaru urlopu przysługującego tej osobie (20 lub 26 dni w ciągu roku). Także istotne znaczenie ma fakt wykorzystania u dotychczasowego pracodawcy urlopu w wymiarze wyższym niż proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy. Wymiar urlopu po zmianie pracodawcy zostanie w takim przypadku zmniejszony.

WW.