Strona główna Aktualności Wymiana informacji podatkowych z innymi krajami

Wymiana informacji podatkowych z innymi krajami

1426
PODZIEL SIĘ

Jako jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani wdrożyć do polskiego prawa szereg dyrektyw UE, w tym takie które mają na celu ułatwienie krajom Unii Europejskiej walki z oszustwami podatkowymi.

Dlatego też projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami został przekazany do konsultacji społecznych.

W uzasadnieniu do projektu tej ustawy napisano, że rosnąca globalizacja wymaga budowania i wzmocnienia wzajemnej pomocy pomiędzy poszczególnymi administracjami podatkowymi. Współpraca ta jest wymagana ze względu na wzrost mobilności podatników, wzrastającej liczby transakcji transgranicznych czy też internacjonalizacji instrumentów finansowych. Sprawia to, że wzmożona współpraca ma pomagać przy procesie określenia wysokości należnych podatków tak, aby podatnik nie skłaniał się ku oszustwom podatkowym.

Komisja Europejska po stwierdzeniu problemu z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania uznała, że konieczna jest w tym zakresie automatyczna wymiana informacji podatkowych. W wyniku tych prac na szczeblu unijnym powstała dyrektywa 2014/107/UE. Według jej postanowień wymiana informacji podatkowych ma pozwolić krajowym administracjom podatkowym zyskać określone z góry danych o rachunkach prowadzonych dla rezydentów innych państw członkowskich lub podmiotów przez nie kontrolowanych. Założeniem jest przekazywanie tych danych bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Wymianie podlegać będą takie informacje jak o imieniu i nazwisku/nazwie, adresie, numerach identyfikacyjnych podatnika oraz dacie i miejscu urodzenia (w przypadku osób fizycznych), numerze rachunku, jego saldzie oraz wartości.

Jak się wskazuje dzięki tym rozwiązaniom prawnym podmiotom trudniej będzie unikać opodatkowania. Według Dyrektywy państwa członkowskie będą zobowiązane do przekazywania sobie i Komisji co trzy miesiące sprawozdania na temat wydanych przez siebie indywidualnych interpretacji o znaczeniu transgranicznym. Dodatkowo każde państwo członkowskie będzie mogło zwrócić się o szczegółowe informacje na temat poszczególnych interpretacji. Zaproponowano także, aby wymianie podlegały wszystkie decyzje podjęte do 5 lat wstecz, a wciąż obowiązujące.

Przepisy te mają wejść w życie od 2017 roku, co oznacza, że wymianie podlegać będą porozumienia zawarte w 2012 r. lub później.

 WW.