Strona główna Aktualności Wspólnik występuje ze spółki jawnej i rozlicza się ze skarbówką

Wspólnik występuje ze spółki jawnej i rozlicza się ze skarbówką

1205
PODZIEL SIĘ
wspólnik występujący ze spółki Sprawna spółka

W artykule  został  omówiony  sposób opodatkowania otrzymanych środków pieniężnych i niepieniężnych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej. Zostały w nim wykorzystane  dwie najnowsze interpretacje indywidualne prawa  podatkowego.

Przypomnijmy…

Spółka jawna powinna rozliczyć się ze wspólnikiem, który występuje ze spółki. Z dyspozycji art. 65 Kodeksu spółek handlowych wynika, że generalnie wartość udziału kapitałowego wspólnika oznaczana jest  na podstawie osobnego bilansu. Jest on sporządzany według cen rynkowych i uwzględnia on  wartość zbywczą majątku spółki, czyli cenę jaką można uzyskać sprzedając spółkę na rynku. Wyliczony udział kapitałowy wspólnika powinien zostać wypłacony mu w pieniądzu. Natomiast w naturze wspólnik powinien otrzymać zwrot składników majątkowych (rzeczy)  wniesionych do spółki z przeznaczeniem do ich używania. Dopuszczalne jest także umowne uregulowanie przez wspólników zasad ich wyjścia ze spółki.

Temat powiązany:

Spółka jawna: Rozliczenie byłego wspólnika spółki jawnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej – jakie będą konsekwencje podatkowe? 

Wspólnik występujący ze spółki wniósł do niej wkład pieniężny jak to rozliczyć?

Odpowiedź na  to pytanie zawiera interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT3.4011.404.2020.1.AD) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w dniu 3 lipca 2020 r.:

Z treści wniosku  wynika, że „(…) Wnioskodawca w niedalekiej przyszłości zamierza wystąpić ze spółki jawnej. Rozliczenie wnioskodawcy ze spółką nastąpi częściowo w formie pieniężnej. Wspólnik otrzyma częściowo w pieniądzu wartość przysługującego mu udziału kapitałowego”.

Dyrektor KIS stwierdził iż „(…) środki pieniężne wypłacone wspólnikowi w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej stanowią co do zasady przychód z działalności gospodarczej z uwzględnieniem cytowanego art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym fizycznych”. W świetle tego przepisu  przychodami nie są środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 tj. przychody z udziału w spółce, w wspólnej własności, przychody z pozarolniczej działalności, pomniejszone o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

„W sytuacji zatem, gdy wypłacona Wnioskodawcy kwota w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej dotyczy i mieści się w uzyskanej przed wystąpieniem z tej spółki nadwyżce przychodów nad kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy (o której mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), pomniejszonej o dokonane wypłaty z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, uzyskane przysporzenie nie będzie stanowiło przychodupodkreślił organ interpretacyjny.

Wspólnik występujący ze spółki wniósł także wkład niepieniężny – jak to rozliczyć?

Na temat skutków podatkowych otrzymania m.in. niepieniężnych składników majątku w postaci nieruchomości i samochodu w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej wypowiedział się Dyrektor KIS  w interpretacji indywidualnej (znak: 0115KDIT3.4011.286.2020.1.AD)  wydanej w dniu 3 lipca 2020 r. Z podanego stanu faktycznego wynika, że  jeden ze wspólników planuje wystąpić ze spółki jawnej. Oprócz wkładu  pieniężnego w czasie  działalności spółki jawnej  wspólnicy wnieśli wkład niepieniężny w postaci udziałów (każdy po 1/3) w prawie własności do trzech nieruchomości gruntowych. Spółka rozliczy wspólnika częściowo w formie niepieniężnej  poprzez wydanie mu dwóch działek i samochodu osobowego.

Organ interpretacyjny wskazał: „(…) otrzymane w wyniku wystąpienia ze spółki jawnej składniki majątku (nieruchomość oraz samochód), nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej w momencie ich otrzymania. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit b) w zw. z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód powstaje w momencie odpłatnego zbycia jeżeli zbycie to nastąpi przed upływem sześć lat począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wystąpienie wspólnika ze spółki nie będącej osobą prawną”.

Podstawa prawna:

– art. 65 Kodeksu spółek handlowych ( tekst jedn. Dz.U.2019.505)

– art. 14 ust. 3 pkt 11 , art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ,  art. 14 ust. 2 pkt 17 lit b)  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U.2019.1387)

Stan prawny na dzień 6 sierpnia 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu