Strona główna Ogólna Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jednak oskładkowany jak przedsiębiorca

Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jednak oskładkowany jak przedsiębiorca

802
PODZIEL SIĘ

W dniu 25 września br. Trybunał Konstytucyjny pochylił się nad istotnym tematem, a mianowicie nad zgodnością z Konstytucją art. 8 ust. 6 pkt 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (sprawa sygn. SK 4/12)

Dla wyjaśnienia przepis ten nakazuje uznać za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność także „(…) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (…)”. Skutkiem takiej kwalifikacji jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje obowiązek objęcia go obligatoryjnymi składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W przedmiotowej sprawie skierowano wniosek do TK wskazując, że brak jest   jakichkolwiek podstaw konstytucyjnych do różnicowania w zakresie składek ubezpieczeniowych – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zależnie od liczby wspólników. W uzasadnieniu skargi zwrócono przy tym uwagę m.in. na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2000 r. (sygn. akt K 1/00), w którym to wyroku Trybunał stwierdził, że wszelkie odstępstwa od nakazu równego traktowania podmiotów podobnych muszą zawsze znajdować podstawę w odpowiednio przekonujących argumentach.

Jak wynika z komunikatu dostępnego na stronie Trybunału Konstytucyjnego – TK uznał przedmiotowy przepis za zgodny z Konstytucją, podkreślając w szczególności osobowy jednak charakter jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przejawiający się w szczególności w skupieniu w jednym ręku (jedynego wspólnika tej spółki), uprawnień o charakterze majątkowym oraz uprawnień o charakterze korporacyjnym.

Nadto jak to wskazał Trybunał w swoim komunikacie: „Prawodawca uwzględnił też, że w osobie jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często dochodzi do swoistego połączenia „pracy i kapitału”, które to połączenie pozwala go zakwalifikować jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność”.

Trybunał stwierdził, że zróżnicowanie sytuacji wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi nadmiernie obciążającego rozwiązania prawodawczego. Po pierwsze, skutkując nałożeniem obowiązku opłacania składek zaskarżony przepis pozwala zmniejszyć ryzyko destabilizacji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na zdarzenia odnoszące się do jedynego wspólnika. Po drugie, włączenie wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do katalogu podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opiera się na poszanowaniu zasady solidaryzmu, powszechności i wzajemności. Po trzecie, konsekwentne przeprowadzenie w obszarze prawa spółek handlowych i prawa ubezpieczeń społecznych postulatu skarżącej objęcia ubezpieczeniem jedynie tych wspólników, którzy in casu w ramach spółki prowadzą działalność gospodarczą, wymagałoby skomplikowanej i kazuistycznej regulacji ustawowej”.

Trybunał stwierdził ponadto, że zaskarżony przepisy realizuje konstytucyjną gwarancję zabezpieczenia społecznego z art. 67 ust. 1 Konstytucji.

Pełna treść komunikatu dostępna TUTAJ.

Podsumowując, wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. powinni pamiętać o obowiązkach z zakresu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, względnie winni dążyć powiększenia składu osobowego swojej spółki.

GM.