Strona główna Aktualności Czy wniosek o uzasadnienie wyroku można złożyć przed jego ogłoszeniem?

Czy wniosek o uzasadnienie wyroku można złożyć przed jego ogłoszeniem?

1422
PODZIEL SIĘ

Artykuł omawia Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie o sygn. III CZP 18/17.

Regulacja prawna

Z art. 332 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) sąd jest związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym wiąże sąd od chwili podpisania sentencji.

Zgodnie z dyspozycją art. 328 par. 1 zd. pierwsze K.p.c. uzasadnienie wyroku sporządza się pisemnie na wniosek strony zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji (…)” .

Uzasadnienie wyroku jest potrzebne wówczas, gdy strona chce poznać pogląd sądu w swojej sprawie. Jeżeli stanowisko sądu nie  będzie dla niej przekonywujące, wtedy może złożyć apelację do sądu II instancji.

Pytanie prawne

Stan faktyczny:

W dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 13:45 w sądzie I instancji miał zostać  ogłoszonywyrok. Z powodu opóźnienia został odczytany godzinę później.  W tym dniu pełnomocnik strony pozwanej o godz. 14:15 t.j. przed odczytaniem wyroku złożył w biurze podawczym sądu wniosek o sporządzenie jego uzasadnienia. Sąd I instancji oddalił niniejszy wniosek, ponieważ w chwili jego składania sentencja orzeczenia nie została ogłoszona.

Zostało wniesione zażalenie do Sądu Okręgowego w Katowicach.  Sąd Okręgowy stwierdził, że linia orzecznicza Sądu Najwyższego (SN)  oraz piśmiennictwo nie zawierają ugruntowanego stanowiska „(…) co do tego, czy taki wniosek jest nieskuteczny, jeżeli został złożony w dniu wydania (ogłoszenia) orzeczenia, lecz zanim doszło do jego wydania (ogłoszenia).” W związku z powyższym SN zostało przedstawione pytanie  prawne:

„Czy wniosek strony o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest  skuteczny, jeśli został złożony w dniu ogłoszenia wyroku, ale w chwili poprzedzającej jego ogłoszenie?”.

Uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 24 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 18/17 SN podjął następującą uchwałę:

„Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony w dniu jego ogłoszenia, lecz przed dokonaniem ogłoszenia, jest nieskuteczny”.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: „Wyrok zatem istnieje – jest biernie skuteczny, tzn. może być przedmiotem innych czynności procesowych – dopiero od chwili ogłoszenia jego sentencji, a nie od dnia, w którym ją ogłoszono. Przesądzające znaczenie ma tu także art. 505[8]  § 1 k.p.c., jednoznacznie przewidujący, że złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku do protokołu sądowego jest dopuszczalne dopiero po ogłoszeniu wyroku, a więc od chwili, w której wyrok w sensie prawno – procesowym zaistniał.

(…) Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że nieskuteczność wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożonego  przed ogłoszeniem (podpisaniem) jego sentencji wynika z jego niedopuszczalności; nieistnienie wyroku w chwili zgłaszania wniosku o jego uzasadnienie  oznacza brak substratu (przedmiotu) wniosku, podlega on zatem odrzuceniu jako niedopuszczalny (…)”.

Z Uchwałą   Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 r. wraz z uzasadnieniem można zapoznać się na:  http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%2018-17.pdf

Źródło: Uchwała  Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 r.,  sygn. akt III CZP 18/17

WK