Strona główna Aktualności Czy wiesz, że możesz wystąpić o zwrot podatku od nieruchomości?

Czy wiesz, że możesz wystąpić o zwrot podatku od nieruchomości?

2424
PODZIEL SIĘ
zwrot podatku od nieruchomości LEXAGIT.PL porady prawne online

W dniu 20 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2372 opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 13/15).

Z wyroku tego wynika, że przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które nakładały na współwłaściciela gruntu podatek według stawki wyższej tj. przypadającej od działalności gospodarczej, tylko z tej przyczyny, że inny ze współwłaścicieli gruntu jest przedsiębiorcą, są niezgodne z Konstytucją RP.

Jeśli zatem taki współwłaściciel (niebędący przedsiębiorcą) nie wykorzystywał gruntu dla działalności gospodarczej, to powinien płacić podatek od nieruchomości wg. stawki niższej.

Jak wynika z komunikatu zawartego na stronie TK:

  • „Organy podatkowe, a także sądy orzekające w sprawie skarżących, przyjęły, że skoro jedno z małżonków jest przedsiębiorcą, to będące przedmiotem współposiadania grunty należy zakwalifikować jako grunty związane z działalnością gospodarczą. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią odrębną kategorię gruntów i budynków, dla których ustawodawca w art. 5 ust. 1 u.p.o.l. przewidział najwyższą maksymalną stawkę podatku od nieruchomości, która nie może być przekroczona w stosownej uchwale rady gminy. Dla uznania danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest konieczne wykorzystywanie nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, wystarczy sam fakt jej posiadania przez przedsiębiorcę. Nie ma przy tym znaczenia, że nieruchomość stanowi przedmiot wspólności małżeńskiej, a jedno z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej”.
  • „Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, samo prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie jest ważne dla opodatkowania gruntu stawką podatkową od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l.). Zważywszy na ratio stosowania podwyższonej stawki, jaką jest potencjalna możliwość uzyskiwania przychodów z wykorzystania danych gruntów, niezbędne jest ustalenie faktycznego sposobu wykorzystania opodatkowanego gruntu, którego współposiadaczem pozostaje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Pominięcie tego kryterium prowadzi do zróżnicowania posiadaczy gruntów, które nie mają związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnicy (osoby fizyczne) będący w podobnej sytuacji (posiadacze gruntów niemających związku z prowadzeniem działalności gospodarczej) opłacają podatek od nieruchomości według odmiennych stawek. Zdaniem Trybunału, zróżnicowanie to nie ma konstytucyjnego uzasadnienia w odniesieniu do osób posiadających grunty niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Zamieszanie prawne, które rozpoznał w tym przypadku TK dotyczył sytuacji, w której współwłaściciel gruntu nie prowadzący żadnej działalności gospodarczej, był zobligowany do zapłaty podatku od nieruchomości wg wyższej stawki, tylko dlatego, że inny ze współwłaścicieli taką działalność prowadził.

Orzeczenie to otwiera przed podatnikami, spełniającymi ww. warunki tj. opłacającymi podatek od nieruchomości wg stawki dla działalności gospodarczej, lecz faktycznie nie prowadzących takiej działalności możliwość wystąpienia o zwrot podatku od nieruchomości tj. nadpłaty podatkowej.

Najkorzystniej przy tym, aby podatnicy, którzy mają podstawy do wystąpienia o zwrot podatku od nieruchomości wystąpili z oficjalnym wnioskiem w tym zakresie jeszcze przed dniem 19 stycznia 2018 r. – wówczas to liczyć mogą na wypłatę wyższego oprocentowania, aniżeli w przypadku pisma złożonego po tej dacie.  

Ważne jest jednak, że zwrot nie będzie należny wówczas, kiedy minął już termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.

Małgorzata Gach – radca prawny, doradca podatkowy Kancelaria Prawna GACH MIZIŃSKA w Krakowie, www.gm-legal.pl

Kancelaria Prawna GACH MIZINSKA