Strona główna Ogólna Wezwanie do zapłaty. Kontrahent dłuższy czas zalega z płatnościami?

Wezwanie do zapłaty. Kontrahent dłuższy czas zalega z płatnościami?

737
PODZIEL SIĘ

Niewątpliwe sytuacją pożądaną przez każdego wierzyciela, jest terminowe spełnienie świadczenia przez dłużnika. Jednak gdy się tak nie dzieje, zanim wierzyciel wystąpi na drogę sądową, można domagać się zaspokojenia przez wezwanie dłużnika do zapłaty. Jest to tak zwana droga przed sądowa. Wezwaniem do zapłaty jest pismo, w którym ”przypominamy” o ustaleniach zawartych z dłużnikiem. Pozwala ona nam uniknąć kosztów związanych z postępowaniem, a także zaoszczędza czas.
Wezwanie do zapłaty ma charakter oświadczenia woli złożonego dłużnikowi przez wierzyciela. W Kodeksie cywilnym, nie znajdujemy jednak specjalnych wymagań co do jego formy. Dokonując analizy wyroku Sądu Najwyższego z 22 listopada 1972 roku, zauważamy iż wezwanie do zapłaty może być dokonane w dowolny sposób, także ustnie byle by wynikała z niego wola wierzyciela do otrzymania należnego od dłużnika świadczenia.
Odnosząc się do ogólnej reguły dowodowej, należy zaznaczyć, że to na wierzycielu spoczywać będzie obowiązek wykazania, że takiego wezwania do zapłaty dokonał i faktycznie doszło ono do drugiej strony. Ważne jest w tym przypadku, aby wezwanie do zapłaty wysłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Doręczenie przesądowego wezwania zapłaty wysłanego dłużnikowi pocztą poleconą formalnie ma miejsce nawet gdy nie odbierze on tegoż wezwania. Albowiem w tym wypadku pismo polecone dwukrotnie awizowane przez pocztę i nieodebrane przez adresata uważa się urzędowo za doręczone. Potwierdzenie odbioru, może przydać się w razie sporu z dłużnikiem w sądzie.
Wezwanie do zapłaty, a dokładniej moment jego dostarczenie dłużnikowi jest bardzo ważny, ze względu na termin spełnienia świadczenia. Jeśli nie jest on wcześniej oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania tzn. bez uzasadnionej zwłoki. Wezwanie bowiem, przekształca zobowiązanie bezterminowe w terminowe i z chwilą wezwania dłużnika do wywiązania się z zaległej opłaty staje się ono wymagalne.
Wezwanie do zapłaty powinno spełniać warunki formalne, przewidziane dla pisma procesowego. Powinno ono zawierać oznaczenie stron, a także datę i nazwę miejscowości. Najważniejsza częścią jest jednak treść żądania, skąd wynika obowiązek i jaki jest termin jego uregulowania. Wezwanie jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem przez drogą sądowa, wiec powinno odwoływać się do faktu, co stanie się sytuacji jego nie spełnia. Niejako zwieńczeniem, ma być własnoręczny podpis.

Autor: Małgorzata Trzeszczkowska, LexAgit.pl