Strona główna Aktualności WAŻNA INFORMACJA DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

WAŻNA INFORMACJA DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

5238
PODZIEL SIĘ
PESEL Lexagit.pl porady prawne online

Przypominamy, że do dnia 19 maja 2018 r. podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej powinny uzupełnić wpis o numer PESEL.

Dotyczy to osób, które założyły działalność przed 1 stycznia 2011.

Prosimy zatem o zweryfikowanie czy Państwa wpis do CEiDG obejmuje także PESEL.

Temat ten jest bardzo ważny, ponieważ jeśli wpis do CEiDG po dniu 19 maja 2018 r. nie będzie obejmował PESEL, wówczas zostaniesz wykreślony z CEIDG z wszystkiego tego faktu konsekwencjami.  

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w art. 61 wskazuje, że:

  1. W przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
  2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.
  3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Jeśli zatem założyłeś swoją działalność przed 1 lipca 2011 roku, powinieneś sprawdzić, czy Twój wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawiera informację o numerze PESEL. Jego brak po 19 maja 2018 roku może skutkować wykreśleniem z ewidencji gospodarczej

 

Redakcja