Strona główna Działalność gospodarcza Czy warto skorzystać z zewnętrznego finansowania prowadzenia działalności małych i średnich firm?

Czy warto skorzystać z zewnętrznego finansowania prowadzenia działalności małych i średnich firm?

2416
PODZIEL SIĘ

Nie ulega wątpliwości, że małe i średnie firmy w Polsce stanowią podstawę działalności gospodarczej. Tutaj szczególnie liczą się niewielkie firmy rodzinne oraz lokalne biznesy, sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Jednak, jak łatwo sobie wyobrazić, rzeczywistość małych i średnich przedsiębiorców nie zawsze jest różowa. Szczególnie ciężkie może okazać się pozyskanie kapitału niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa, a niejednokrotnie jest to warunek konieczny dla przetrwania małych i średnich firm. Przedsiębiorcy stają wówczas przed dylematem – czy lepiej zaprzestać działań rozwojowych firmy bądź finansować je za pośrednictwem wypracowanego zysku, czy może skorzystać ze źródeł finansowania zewnętrznego?

Zewnętrzne finansowanie działalności – o co właściwie chodzi?

Finansowanie zewnętrzne można utożsamiać z finansowaniem kapitałem pożyczonym, nie należącym do przedsiębiorstwa. Jednak w wyniku finansowania zewnętrznego podmioty, które dostarczają przedsiębiorstwu kapitał nie stają się jego współwłaścicielami, a jedynie przez pewien okres przedsiębiorstwo staje się ich dłużnikiem.

Źródłami finansowania zewnętrznego działalności mogą być między innymi: kredyty i pożyczki, akcje, obligacje, kapitały przedsiębiorstw i subwencje oraz tak zwane nowoczesne źródła finansowania, obejmujące leasing, venture capital i factoring.

Większość przedsiębiorstw obecnie korzysta zarówno z form finansowania zewnętrznego, jak i wewnętrznego, dostosowując się do wymogów rynkowych oraz ogólnej sytuacji gospodarczej.

Jakie są wady zewnętrznego finansowania działalności małych i średnich firm?

Zewnętrzne finansowanie działalności nie jest z całą pewnością wolne od wad. Przede wszystkim uzależnia małych i średnich przedsiębiorstw od podmiotów zewnętrznych.

Ponadto, w tych gałęziach przemysłu, w których technologie są bardzo szybko wypierane przez nowsze rozwiązania, zaciąganie długoletnich zobowiązań oraz uzależnianie się tym samym od zewnętrznych źródeł finansowania może stwarzać sytuacje potencjalnie zagrażające przedsiębiorstwu.

Istnieje także ryzyko wystąpienia trudności finansowych bądź złego ulokowania pozyskanych środków, co może nie tylko znacznie utrudnić spłatę zaciągniętych zobowiązań i ale także w efekcie stać się przysłowiowym gwoździem do trumny dla przedsiębiorstwa.

Jednak takie rozwiązanie wiąże się także z szeregiem korzyści

Zewnętrzne finansowanie działalności pozwala przede wszystkim na wdrożenie koniecznych innowacji niemalże od razu. Oczywiście istnieje cała masa wymogów formalnych do spełnienia, jednak czas ten jest nieporównywalnie krótszy niż w przypadku oczekiwania na wypracowanie zysku pozwalającego na sfinansowanie inwestycji przedsiębiorstwa.

Szybkie pozyskanie środków może okazać się z kolei kluczem do zwiększenia wydajności oraz konkurencji przedsiębiorstwa, co w konsekwencji może doprowadzić do bardzo szybkiego zwiększenia zysków firmy, a tym samym do pozyskania środków na spłatę zobowiązań pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania.

Ponadto zewnętrzne finansowanie działalności zazwyczaj oferuje bardzo atrakcyjną z punktu widzenia przedsiębiorstwa możliwość odroczenia terminów płatności oraz regulowania zobowiązań z opóźnieniem, w stosunku do otrzymanego świadczenia. Ma to również szczególne znaczenie dla płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Duży, jednorazowy wydatek byłby poważnym zagrożeniem płynności finansowej firmy, z kolei odroczone niewielkie należności uiszczane w systemie ratalnym znacznie lepiej rzutują na wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa.

To może zniechęcać przedsiębiorców do finansowania działalności z zewnętrznych źródeł

Do czynników zniechęcających przedsiębiorców do korzystania z zewnętrznego finansowania działalności z pewnością należą bariery ograniczające ich dostępność.

Bardzo często zakres informacji dotyczących sytuacji przedsiębiorcy nie jest pełny, co sprawia, że przeprowadzenie wiarygodnej oceny bieżącej oraz prognozowanej zdolności kredytowej firmy jest w praktyce niemożliwy.

Ponadto, przeszkodą może okazać się brak historii kredytowej przedsiębiorstwa, jeżeli firma w przeszłości nie korzystała z finansowania dłużnego. Małe i średnie przedsiębiorstwa niejednokrotnie odznacza również niewielki wolumen kapitałów własnych, co kolejno przyczynia się do problemów z utrzymaniem płynności finansowej.

Częstym problemem jest także brak odpowiednich zabezpieczeń, choć istnieją instrumenty pozwalające przedsiębiorstwom na przejęcie części ryzyka kredytowego przez zewnętrzne instytucje.

Podsumowując…

Obecnie w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej wybór jednego rodzaju źródła finansowania (wewnętrznego bądź zewnętrznego) jest praktycznie niemożliwy.

Prawie zawsze jest to połączenie różnych źródeł, warunkowanych przez kontakt przedsiębiorstwa z otoczeniem, wskaźniki makroekonomiczne, sytuację firmy oraz wymagania w stosunku do dalszej działalności przedsiębiorstwa.

Z pewnością dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw formy finansowania zewnętrznego mogą stanowić atrakcyjną formę finansowania zobowiązań bez zagrożenia dla płynności finansowej. Wybór formy finansowania powinien być jednak oparty o dokładną analizę potencjalnych szans i zagrożeń wynikających z wyboru konkretnej formy finansowania.

Joanna Jaskiernia – współpracownik Portalu