Strona główna Ogólna Warming up i cooling off, czyli zakupy przez Internet

Warming up i cooling off, czyli zakupy przez Internet

803
PODZIEL SIĘ

Wszelkie badania pokazują, że w Polsce systematycznie rośnie sprzedaż internetowa. Przed skorzystaniem z usług sklepów internetowych, warto przyswoić sobie podstawową wiedzę z zakresu praw konsumenta, z uwagi na specyfikę handlu elektronicznego, czyli zawieranie umowy na odległość, bez fizycznej obecności przedsiębiorcy działającego w sieci i konsumenta.
Pierwszoplanowym prawem klienta e-sklepu jest możliwość odstąpienia od umowy (tzw. cooling off). Może to zrobić bez podania przyczyn, składając pisemne oświadczenie w terminie 10-u dni od dnia wydania rzeczy lub od zawarcia umowy, jeśli dotyczy ona usług. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia przed jego upływem. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). Konsument, który w terminie zgłosił zamiar odstąpienia od umowy, jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Musi tylko zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, a przedsiębiorca w ciągu 14 dni zwraca zapłaconą cenę. Wyjątek od zasady nieobciążania klienta kosztami rezygnacji z umowy, stanowią koszty transportu zwracanego towaru, które nałożone są na klienta. Należy przy tym pamiętać, że są przypadki, w których mimo zawarcia umowy na odległość, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia. Dotyczy to chociażby zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych, a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, czyli np. żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia. Oczywiście nie wyklucza to umownego prawa odstąpienia, które przedsiębiorca zawsze może przyznać konsumentowi z własnej woli. Pamiętać również należy, że uprawnienie do odstąpienia od umowy nie znajduje zastosowania do umów sprzedaży zawieranych na aukcjach internetowych w drodze licytacji. Przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą w sieci w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, którą wyznacza chwila dojścia informacji o przyjęciu oferty do strony, która tę ofertę w danym przypadku składała. Jeśli jednak okaże się po zawarciu umowy, że towar nie jest dostępny, przedsiębiorca powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy, powiadomić o tym konsumenta i zwrócić uiszczoną cenę. Na sprzedawcę handlującego w sieci, przepisy nakładają obowiązek przedstawienia konsumentowi, w sposób jednoznaczny i zrozumiały, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, szeregu informacji na swój temat, w celu umożliwienia klientowi prawidłowej identyfikacji przedsiębiorcy, oraz na temat warunków przyszłej umowy i praktycznych aspektów jej realizacji. M.in., klient musi uzyskać wiedzę o oferowanych towarach i ich właściwościach, cenie, sposobie zamawiania towarów, warunkach dostawy, sposobie i terminie składania reklamacji. Sprzedawca zobowiązany jest również wskazać, w jakim terminie jest związany ofertą i materiałami informacyjnymi. Jest to tzw. warming up, czyli termin, po upłynięciu którego oferta nie będzie już ważna. Sklep internetowy powinien również udostępnić konsumentowi dane umożliwiające kontakt ze sklepem, wskazując, oprócz danych teleadresowych, adresy elektroniczne, którymi się posługuje. Jeśli sprzedawca nie udzieli tych informacji konsumentowi, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma te informacje, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

Autor: Katarzyna Hendigery, aplikant radcowski
Gregorowicz-Ziemba Krakowiak Gąsiorowski Kancelaria Prawna