Strona główna Ogólna Wadliwe upoważnienie ustawowe w prawie pracy

Wadliwe upoważnienie ustawowe w prawie pracy

785
PODZIEL SIĘ

W wyroku z dnia 31 marca 2009 r., sygn. K 28/08, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 103 Kodeksu pracy jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Przywołana regulacja konstytucyjna ustala wymagania, jakie musi spełniać przepis ustawy upoważniający do wydania rozporządzenia – upoważnienie powinno określać organ właściwy do ustanowienia rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Zgodnie z zakwestionowanym art. 103 Kodeksu pracy w zakresie i na warunkach ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej pracodawca ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Na podstawie tego upoważnienia wydane zostało rozporządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż ustawodawca w nieprawidłowy sposób skonstruował delegację ustawową. Przepis upoważniający nie zawiera bowiem ani szczegółowo wskazanego zakresu spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu, ani wytycznych co do treści aktu wykonawczego,w następstwie czego właściwi ministrowie dysponują prawem swobodnego regulowania zagadnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników.

Konsekwencje orzeczenia sądu konstytucyjnego są daleko idące – skutkuje ono bowiem nie tylko utratą mocy obowiązującej wadliwego przepisu upoważniającego, ale również wydanego na jego podstawie rozporządzenia. Regułą jest, że orzeczenia Trybunału wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Gdyby stało się tak w analizowanej sprawie, wówczas z dniem ogłoszenia przestałyby wiązać jakiekolwiek zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Mając świadomość tych wysoce negatywnych konsekwencji, TK orzekł o odroczeniu terminu utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją o dwanaście miesięcy. Ustawodawca ma zatem czas do 11 kwietnia 2010 r., aby zmienić w odpowiedni sposób treść przepisu upoważniającego, a w konsekwencji umożliwić wydanie nowego rozporządzenia.

Autor: Bartosz Pawelczyk, aplikant radcowski