Strona główna Ogólna Urząd Patentowy, podstawy działania oraz rozstrzyganie w trybie postępowania spornego

Urząd Patentowy, podstawy działania oraz rozstrzyganie w trybie postępowania spornego

883
PODZIEL SIĘ

Urząd Patentowy działa na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117) oraz swojego statutu, nadanego mu rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1484) w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowy zakres działania Urzędu Patentowego określa natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 59) Urząd Patentowy jest centralnym organem administracji rządowej z zakresu własności przemysłowej. Nadzór nad działalnością Urzędu Patentowego sprawuje z ramienia Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki.

Do głównych zadań Urzędu Patentowego należy m. in.:

– przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony;
– orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
– rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym ustawą;
– udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii.

Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego, rozstrzyga sprawy m. in. o:
– unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;
– unieważnieniu uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego;
– stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo własności przemysłowej (np. w sytuacji nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego).

Pełen zakres spraw rozstrzyganych w trybie postępowania spornego określony został w art. 255 ustawy prawo własności przemysłowej. Sprawy w trybie postępowania spornego rozpatrują kolegia orzekające do spraw spornych.

Postępowanie sporne wszczyna się na pisemny wniosek. Do postępowania spornego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, i to też z pewnymi wyłączeniami (nie stosuje się przepisów postępowania administracyjnego o terminach załatwiania spraw).

Urząd Patentowy doręcza stronom postępowania odpisy wniosku, wyznaczając termin na nadesłanie odpowiedzi. Po upływie terminu na nadesłanie odpowiedzi Urząd Patentowy wyznacza termin rozprawy. Rozprawa co do zasady jest jawna. Tajną rozprawę przeprowadza się tylko w sytuacji, gdy sprawa dotyczy wynalazku tajnego lub wzoru użytkowego tajnego lub jeżeli rozpatrzenie sprawy wymaga powoływania się przez strony na informacje prawnie chronione na podstawie odrębnych przepisów.

Po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd Patentowy wydaje decyzję. Na decyzję oraz postanowienia Urzędu Patentowego przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Wskazać należy na końcu, iż Urząd Patentowy, w ramach postępowania spornego, rozstrzyga sprawę w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę.

Autor: Rafał Rozwadowski, aplikant adwokacki w Kancelarii STOPCZYK & MIKULSKI