Strona główna Aktualności Urlop ojcowski w 2017 roku

Urlop ojcowski w 2017 roku

2799
PODZIEL SIĘ

Warto rozróżniać pojęcia: urlop ojcowski i urlop tacierzyński. Niektórzy używają tych terminów zamiennie, pomimo różnego zakresu uprawnień. W roku 2017 zarówno urlop ojcowski jak i tacierzyński będą przyznawane na takich samych zasadach jak w zeszłym roku.

Urlop ojcowski jest przyznawany pracownikowi, który został ojcem. Wynosi on 14 dni kalendarzowych, które następują bezpośrednio po sobie (obejmuje soboty, niedzielę i inne wolne od pracy dni). Taki pracownik może z niego skorzystać w sytuacji, gdy:

– dziecko nie ukończyło 24. miesiąca życia,

– nie upłynęły 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie minął czas ukończenia przez dziecko 7. roku życia,

– w sytuacji, gdy wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego urlop ojcowski przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 10 lat.

Warto podkreślić, że tata dziecka ma prawo przejść na urlop w tym samym czasie, kiedy matka dziecka przebywać będzie na macierzyńskim albo do czasu kiedy dziecko nie ukończy 2.roku życia.

Co najważniejsze urlop ojcowski może zostać podzielony na dwie części i zostać wykorzystany w dowolnym momencie. Jednakże wniosek o ten rodzaj urlopu powinien zostać złożony u pracodawcy najpóźniej siedem dni przed jego rozpoczęciem.  W trakcie tego urlopu ojcu dziecka przysługuje 100 % średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. W sytuacji, gdy nie zostanie wykorzystany po prostu przepadnie. Na długość urlopu ojcowskiego nie ma wpływu liczba dzieci.

Ważny jest także fakt, że pracownik w czasie urlopu ojcowskiego posiada taką samą ochronę (wynikającą z art. 177 Kodeksu pracy) jak kobieta w ciąży i matka przebywająca na urlopie macierzyńskim. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z ojcem, o ile jest on zatrudniony na podstawie umowy na czas określony i moment jej rozwiązania upływa w trakcie urlopu ojcowskiego. W takiej sytuacji urlop ulega skróceniu do ostatniego dnia trwania stosunku pracy.

Ciągłość stosunku pracy zostanie także naruszona w momencie ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa (§ 4, art. 177 kodeksu pracy).

Z kolei urlop tacierzyński zakłada przejęcie od matki niewykorzystanej przez nią części urlopu wychowawczego lub macierzyńskiego. Zasadą jest, że pracująca matka po urodzeniu dziecka ma prawo zgodnie z kodeksem pracy przejść na urlop macierzyński wynoszący 20 tygodni. Z tego pierwsze 14 tygodni przysługują jedynie kobiecie, natomiast kolejne 6 tygodni rodzice mogą podzielić między sobą.

Ojciec przechodzący na urlop tacierzyński otrzymuje zasiłek macierzyński, a nawet  jest chroniony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę. Warunkiem otrzymania tego urlopu jest bezpośrednie przejście na urlop zaraz po rezygnacji z niego przez matkę dziecka.

Z kolei w 2017 roku urlop tacierzyński przysługuje także w momencie hospitalizacji matki dziecka, gdy jej stan zdrowia nie pozwala na osobistą opiekę nad dzieckiem lub matka dziecka umrze w trakcie urlopu macierzyńskiego.

WW.