Strona główna Aktualności Uprawnienia nadzoru budowlanego (sygn. akt II SA/Wr 189/16)

Uprawnienia nadzoru budowlanego (sygn. akt II SA/Wr 189/16)

954
PODZIEL SIĘ

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie o sygn. II Sa/Wr 189/16 przesądził, kto zobowiązany jest do uiszczenia grzywny mającej wymusić wykonanie obowiązku w przypadku jednostki organizacyjnej, jaką jest wspólnota mieszkaniowa.

W ww. sprawie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał wspólnocie wykonać określone prace konieczne do poprawy stanu technicznego budynku. Tymczasem wspólnota mieszkaniowa nie dokonała w wyznaczonym terminie wskazanych prac remontowych. W tej sytuacji inspektor zadecydował o nałożeniu na członków zarządu wspólnoty grzywny w celu przymuszenia w wysokości 2 tysiące na każdego z nich. Zarząd wspólnoty nie zgadzając się na takie rozstrzygnięcie postanowił o wniesieniu zażalenia na postanowienie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Po rozpoznaniu sprawy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego utrzymał postanowienie w mocy. Wobec powyższego jeden z członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej wniósł skargę do WSA. Strona skarżąca stwierdziła, że zastosowanie środków egzekucyjnych było nieuprawnione, czym uzasadniła wniesienie o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Po przyjrzeniu się sprawie WSA uznał, że zaskarżone postanowienie organu I instancji nie narusza prawa, gdyż organy prawidłowo zastosowały przepis art. 120 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przepisie w tym wyraźnie wskazano, kto otrzyma grzywnę w celu przymuszenia, w sytuacji gdy zobowiązaną jednostką jest wspólnota mieszkaniowa. Przepis ten mówi, że grzywna jest nakładana na zobowiązanego albo na ustawowego przedstawiciela zobowiązanego lub na osobę, w której zakresie obowiązków znajduje się bezpośrednie czuwanie nad wykonaniem przez zobowiązanego obowiązków tego typu.

W oparciu o powyższą regulację WSA ustalił, iż właściwe było wskazanie tych podmiotów, do których zostało wystosowane postanowienia o nałożeniu grzywien w celu przymuszenia. Według uznania Sądu grzywna ta jest wystarczająca do przymuszenia zobowiązanej wspólnoty mieszkaniowej do wykonania obowiązku i jednocześnie jest wystarczającą dla niej dolegliwością finansową.

WW.