Strona główna Ogólna Umowa pożyczki zawarta poza granicami RP bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Umowa pożyczki zawarta poza granicami RP bez podatku od czynności cywilnoprawnych

1122
PODZIEL SIĘ

W dniu 18.07.2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację o sygn. nr IPPB2/436-271/14-4/AF, w której zajął się tematem umowy pożyczki zawartej poza granicami RP w kontekście podlegania ww. umowy polskiemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Dokładniej organ podatkowy analizował sytuację: 1) obywatela Francji, 2) posiadającego stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP, 3) który zawarł umowę pożyczki na terenie Francji, 4) z pożyczkodawcami będącymi obywatelami Francji, 5), gdzie zarówno w dacie zawarcia umowy pożyczki jak i w dacie faktycznego przelewu kwoty pożyczki środki pieniężne znajdowały się na rachunku bankowym pożyczkodawców znajdującym się poza granicami RP (w Luksemburgu), 6) zaś kwota pożyczki została przelana na rachunek bankowy pożyczkobiorcy prowadzony przez bank na terenie RP.

W tym stanie faktycznym Wnioskodawca zadał pytanie, czy umowa pożyczki zawarta w takich okolicznościach podlega polskiemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Organ podatkowy potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku opodatkowania tej umowy wskazując, że  „(…) zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

         Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia          umowy jej przedmiot, tj. pieniądze znajdują się na terytorium      Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa          zostanie zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.          Pożyczka podlega również podatkowi od czynności   cywilnoprawnych, jeśli          pieniądze będące przedmiotem pożyczki w      chwili jej zawarcia znajdują się za granicą oraz nabywca –         pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na      terytorium          Rzeczypospolitej Polskiej”.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne, w opisanym na wstępie stanie faktycznym – umowa pożyczki zawarta przez osobę fizyczną mającą obywatelstwo francuskie ale stale zamieszkałą na terenie RP, nie mogła podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na terenie RP ponieważ: 1) środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczek w chwili jej zawarcia znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2) umowa pożyczki została zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Transakcja taka pozostaje zatem poza zainteresowaniem polskiego fiskusa.

 

GM.