Strona główna Dla pracodawcy Umowa na czas określony – najważniejsze elementy

Umowa na czas określony – najważniejsze elementy

2248
PODZIEL SIĘ

Każdy zatrudniony chce pracować legalnie, w taki sposób, aby wszystkie składki, podatki, należności itp. dotyczące jego pracy były regulowane i odprowadzone w sposób właściwy. Nie zawsze jednak pracownik trafia na uczciwego pracodawcę, dlatego też konieczne jest podpisanie umowy poświadczającej warunki zawartej umowy o pracę.

Umowa o pracę to według przepisów prawa dwustronna czynność prawna, według której pracownik zobowiązuje się świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, natomiast pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika i wypłaty wynagrodzenia za świadczoną pracę.

Między pracodawcą a pracownikiem może dojść do zawarcia umowy o pracę takiego rodzaju jak umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony lub umowa na czas wykonywania określonej pracy. Oczywiście każda z tych umów może być poprzedzona umową na okres próbny.

To przepisy prawa regulują niezbędne elementy umowy o pracę. Oczywiście dozwolone są także inne dodatkowe postanowienia. Artykuł 29 Kodeksu pracy (Dz. U. 2014, poz. 1502) wskazuje na takie elementy jak: oznaczenie stron umowy, rodzaju umowy, daty jej zawarcia, warunków pracy i płacy.

Umowa na czas określony jak i inne umowy powinny być zawierane na piśmie. Dodatkowe postanowienia, jakie można wprowadzić do umowy to np. zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej czy prawo do telefonu komórkowego lub samochodu służbowego.

Pracodawca jest również zobowiązany do poinformowania pracownika na piśmie (najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę) o :

– obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;

– częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;

– wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;

– obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;

– układzie zbiorowym pracy, pod który pracownik podlega.

Bez względu na rodzaj zawieranej umowy jej postanowienia nie mogą być gorsze dla pracownika niż przepisy Kodeksu pracy.

Zawierana umowa na czas określony powinna zawierać takie obligatoryjne elementy jak strony stosunku pracy, czyli pracodawca i pracownik. Kolejny element umowy to wskazanie rodzaju pracy pod postacią stanowiska pracy, zawodu czy zakresu czynności świadczonych przez pracownika na rzecz pracodawcy.

Podpisywana umowa powinna także wskazywać na jej rodzaj, czyli czy jest to umowa na czas określony, nieokreślony, na czas wykonywania określonej pracy czy okres próbny.

Następnym niezbędnym składnikiem umowy o pracę to wskazanie miejsca wykonywania pracy, gdzie pracownik powinien obowiązki, zadania i polecone mu czynności.

Umowa na czas określony powinna określać dzień rozpoczęcia pracy, a gdy nie został wskazany to jest nim dzień podpisania umowy.

Umowa na czas określony powinna także zawierać element wskazujący okres czasu, w trakcie którego pracownik powinien pozostawać w dyspozycji pracodawcy, w tym także określenie wymiaru etatu. Obligatoryjne w umowie o pracę jest także określenie wynagrodzenia.

Umowa na czas określony charakteryzuje się tym, że jest zawierana na pewien z góry oznaczony okres. Nowelizacja przepisów kodeksu pracy zakłada, że łączny czas trwania umów na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy.

WW.