Strona główna Aktualności Ulgi w PIT: Wydatek poniesiony na utrzymanie psa asystującego (9)

Ulgi w PIT: Wydatek poniesiony na utrzymanie psa asystującego (9)

1747
PODZIEL SIĘ
wydatek na psa asystującego lexagit.pl porady prawne online

Czy każdy pies może być asystentem osoby niepełnosprawnej? Jakie wymogi dla psa asystującego wprowadza ustawa o PIT, żeby można było odliczyć wydatek na jego utrzymanie? Odpowiedź  na powyższe pytania zawiera poniższy artykuł .

Przypomnijmy …

Podatnicy, którzy mają przyznany jeden z trzech stopni niepełnosprawności oraz podatnicy na utrzymaniu których pozostają niepełnosprawni członkowie rodziny  mogą odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Co istotne, w celu skorzystania z odliczenia w zakresie ulgi rehabilitacyjnej dochód osoby  niepełnosprawnej w rodzinie podatnika nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 10 080 zł . [1]

Pisaliśmy o tym w dwóch poprzednich artykułach:

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (1) https://lexagit.pl/ulgi-pit-ulga-rehabilitacyjna-1/

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki (2) https://lexagit.pl/ulgi-pit-ulga-rehabilitacyjna-tym-ulga-leki-2/

Które osoby niepełnosprawne odliczą od dochodu wydatek poniesiony na utrzymanie psa asystującego?

W rozliczeniu podatkowym za rok 2017 każda osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun może odliczyć od swojego dochodu wydatek poniesiony  na utrzymanie psa asystującego w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2. 280 zł .  Wynika to z nowelizacji ustawy o PIT. [2]

Co istotne, psem przewodnikiem nie może to być pies przebywający na co dzień z osobą niepełnosprawną. Nawet gdyby pochodził z hodowli i został wyszkolony z inicjatywy podatnika.

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego  z dnia z 25 stycznia 2007 r. (Znak:  PD-1-415-54-06) uznał iż „zgodnie z art. 4 pkt 20 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (-)  psy-przewodnicy osób ociemniałych zaliczone są do zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów”. Skąd też, „(-) w przypadku utrzymywania psa nie posiadającego specjalistycznych uprawnień psa przewodnika nie można odliczać ponoszonych wydatków od dochodu”.

Pies asystujący, czyli  jaki

Stosownie do treści art. 26 ust. 7a pkt 8  ustawy o PIT [3]  psem asystującym  może być pies o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej. 

W świetle art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 511) pies asystujący – to odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Natomiast z art. 20b ust. 1-2 ustawy rehabilitacyjnej status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

„Zasady przygotowania dla potrzeb osób niewidomych psów przewodników określa między innymi regulamin przyznawania psów przewodników przyjęty uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. W świetle powyższych przepisów psy przygotowywane do pełnienia funkcji przewodników osób niewidomych muszą przejść cykl szkolenia odpowiedni do stawianych im zadań. Cykl ten kończy egzamin. Jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny osoba niewidoma otrzymuje zaświadczenie zezwalające na pełnienie przez psa funkcji przewodnika osoby ociemniałej. Przedmiotowe zaświadczenie może wystawić Polski Związek Niewidomych, jeżeli szkolenie psa odbywało się za jego pośrednictwem” – podkreślił Urząd Skarbowy w Łęczycy w  informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (Znak: I-415/1/04) wydanej w dniu 2 lutego 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. nr  64, poz. 399) wyróżnia się cztery rodzaje psów asystujących:

 • pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej,
 • pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo,
 • pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej,
 • pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca),

Co będzie wydatkiem poniesionym na utrzymanie psa asystującego ?

W zakresie ulgi rehabilitacyjnej  podatnik nie odliczy kosztu zakupu psa i jego szkolenia , w tym koszt uzyskania  stosownego certyfikatu. Może odliczyć: wydatki poniesione na :

 • wydatki poniesione na zakup karmy,
 • wydatki poniesione na zakup leków,
 • wydatki poniesione na zakup odżywek,
 • wydatki poniesione na szczepienia ochronne,
 • wydatki poniesione na opłacenie wizyt u weterynarza,
 • wydatki poniesione na zabiegi lecznicze (np. operacje),
 • wydatki poniesione na zakup obroży, smyczy, uprzęży.

Dokumentacja poniesionych wydatków

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 7c. pkt 2 ustawy o PIT w przypadku limitowanego wydatku poniesionego na utrzymanie psa asystującego nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego. Chodzi tutaj o „(-) zweryfikowanie (-)  posiadania psa asystującego a nie jakiegokolwiek psa”. [4]  

Dowodami na okoliczność  ponoszonych powyższych wydatków mogą być m.in.:

 • faktury VAT wystawiane przez sklepy zoologiczne, w których podatnik zakupuje karmę i akcesoria dla psa asystującego,
 • faktury VAT wystawiane przez przychodnię weterynaryjną, opiekującą się psem,
 • książeczka zdrowia psa,
 • zeznania świadków.

Podsumujmy …

W prawomocnym wyroku wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 8 września 2017 r. w sprawie II FSK 2040/15 czytamy, „(-) ażeby pies mógł być uznany za psa asystującego musi być odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony a cykl szkolenia musi być potwierdzony certyfikatem wydanym przez uprawniony do tego podmiot. (-) Ulga rehabilitacyjna nie jest bowiem związana z samym faktem posiadania orzeczenia o zakwalifikowaniu do określonego stopnia niepełnosprawności i posiadaniem (-) jakiegokolwiek psa lecz z poniesieniem konkretnego wydatku na konkretny cel”.

Podstawa prawna:

– art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 8, ust. 7b, ust. 7c pkt 2, ust. 7e, Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200)

– art.2 pkt 11, art. 20b ust. 1 – 3  Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 511)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. nr  64, poz. 399) 

Objaśnienie:

[1] Z art. 26 ust. 7e  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200) chodzi o podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł.

[2]  Chodzi tutaj o Ustawę z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r.  poz. 2175 ).

[3] ustawa o PIT : Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200)

[4] Wyrok Naczelnego  Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2017 r. sygn. akt II FSK 2040/15 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E7DFAEF9E4 (dostęp w dniu 21 marca 2018 r.)

Stan prawny na 13 kwietnia 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

 

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.