Strona główna Aktualności Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (3)

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (3)

1722
PODZIEL SIĘ
ulgi w PIT lexagit.pl porady prawne online

W artykule znajduje się odpowiedź na pytanie wydatki na zakup których leków podatnik może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Przedstawione zostanie stanowisko organów podatkowych (indywidualne interpretacje podatkowe).

Przypomnijmy …

Ulga rehabilitacyjna umożliwia podatnikowi, który jest osobą niepełnosprawną lub podatnikowi, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (np. członkowie rodziny) odliczenie od dochodu w PIT wydatków poniesionych na zakup leków w roku podatkowym. Podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością dokonają stosownego odliczenia, jeżeli dochody niepełnosprawnego nie przekraczają kwoty 10.080 zł rocznie.

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT [1] podatnik może odliczyć  – wydatki na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Pisaliśmy o tym w dwóch poprzednich artykułach:

 1. Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (1)
 2. Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (2)

Brak definicji „leku” na gruncie prawa podatkowego

W zakresie powyższej ulgi rehabilitacyjnej podatnik nie może  odliczać wydatków poniesionych na zakup dowolnych lekarstw.  Odliczy tylko te, które są „lekami” w rozumieniu przepisów Prawa farmaceutycznego i znajdują się w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. Urz. MZ z 2017 r., poz. 45), jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że są one konieczne do stosowania przez okres stały lub czasowy. Na te bowiem przepisy powołują się organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualna (Znak: 0115-KDIT2-2.4011.383.2017.1.IL) wydanej w dniu 15 stycznia 2018 podaje, że  „(-) w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „leku” posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2221).

Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 1 32 ww. ustawy definicji wynika, że:

 • lekiem aptecznym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece;
 • lekiem gotowym – jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu;
 • lekiem recepturowym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii;
 • produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi (-) lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.”

Na które leki podatnik może odliczyć ulgę w PIT ?

Organy podatkowe wydały wiele indywidualnych interpretacji podatkowych w sprawie odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w PIT wydatków poniesionych na zakup leków.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych można odliczyć:

 1. Wydatek na leki z tytułu chorób z ogólnego stanu zdrowia. W myśl interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (Znak: 2461-IBPB-2-2.4511.1106.2016.2.MMA) z dnia 21 lutego 2017 r. „(-) Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki spełniające ww. wymagania, niezależnie od tego czy leki związane są z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność. Przy czym zakupione produkty lecznicze powinny być lekami, o których mowa w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych (-) i lekarz specjalista stwierdził, że są one konieczne do stosowania przez okres stały lub czasowy.”
 2. Wydatki związane z zakupem leków do terapii związanej z wirusowym zapaleniem wątroby typu C (HCV). Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy mogą one „(-) podlegać odliczeniu w ramach art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o ile stanowią leki (-)”.[2]
 3. Wydatki poniesione na iniekcje (zastrzyki) leku do oka. W Interpretacji indywidualnej (Znak: 0115-KDIT2-2.4011.384.2017.2.MM ) – wydanej w dniu 2 lutego 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że „(-) samo posiadanie faktury, w której wystawca – Przychodnia Chirurgii – w rubryce nazwa towaru lub usługi – wskazała „iniekcja doszklista” za kwotę 1.600 zł nie uprawnia Wnioskodawczyni do dokonania odliczenia wydatków na zakup ww. leku. W sytuacji, gdy oprócz ww. faktury Wnioskodawczyni będzie dysponowała dokumentem wystawionym przez ww. Przychodnię, potwierdzającym zakup przez Wnioskodawczynię leku Eyela oraz wskazującym kwotę zapłaconą z tego tytułu, jak również będzie posiadała potwierdzenie wydane przez lekarza specjalistę, że ww. lek powinna stosować (stale lub czasowo) będzie mogła od dochodu uzyskanego w 2017 r. – w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej – odliczyć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi w danym miesiącu wydatkami na zakup ww. leku, a kwotą 100 zł.”.

Na które leki  podatnik nie może odliczyć wydatku w PIT ?

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych z tytułu ulgi rehabilitacyjnej podatnik nie odliczy w ramach ulgi na leki w PIT:

 1. Wydatku na zakup nawilżonego papieru toaletowego, chusteczek z aloesem i rumiankiem, mydła naturalnego z nanosrebrem, ponieważ „(-) pomimo tego, że lekarz specjalista zalecił ich stosowanie, to z uwagi na to, że nie spełniają cech wymaganych do uznania ich za leki nie mogą być zakwalifikowane do kategorii wydatków, (-) podlegających odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.” [3]
 2. Wydatku na zakup produktów bezglutenowych, „(-) bowiem owe produkty są wyłącznie produktami żywnościowymi a nie lekami”. [4]
 3. Wydatku  na zakup gaz potrzebnych do zabiegów fizjoterapeutycznych, materiałów opatrunkowych, okładów „(-) gdyż środki te nie mieszczą się w definicji leku” [5]
 4. Wydatku na zakup suplementów diety. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Interpretacji indywidualnej (Znak: 0115-KDIT2-2.4011.383.2017.1.IL) wydanej w dniu 15 stycznia 2018 r.: „(-) spożywcze suplementy diety nie są lekami, a więc wydatki ponoszone na ich zakup nie mogą zostać odliczone od podstawy obliczenia podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej” .
 5. Wydatku na zakup środków higienicznych – „pieluchomajtek”. Organ podatkowy uważa, że „(-) „pieluchomajtki” niewątpliwie są środkami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym oraz poprzez swoją funkcję pomagają fizycznie i psychicznie przystosować się osobie chorej do zmienionych warunków życia”, ale „(-) nie mieszczą się w definicji leku” . [ 6]
 6. Wydatku na zakup opatrunków i środków dezynfekcyjnych. [7]

Podsumujmy …

Według interpretacji organów podatkowych podatnik odliczy w PIT tylko leki, które posiadają cechy „leku” i lekarz specjalista stwierdzi, że wnioskodawca powinien stosować te leki (stale lub czasowo). Nie odliczy natomiast wydatku na suplementy diety, igły, strzykawki, cewniki, środki dezynfekcyjne, produkty higieniczne, które nie są lekami, mimo, że lekarz potwierdził konieczność ich użytkowania. Judykatura podkreśla iż, „(-) organ podatkowy ma prawo kwestionowania wydatku na cel rehabilitacyjny w takim samym stopniu jak wykorzystywanie przez każdego z podatników ulgi podatkowej, a podatnik musi uwiarygodnić swoje twierdzenie, że poniósł określone wydatki. (-) (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 r., w sprawie  III SA/Wa 1912/2008).

Podstawa prawna:

– art. 26 ust. 7a pkt 12,  ust. 7b, ust. 7d,  ust. 7e, ust, 7f , Ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 200)

Objaśnienie:

[1] Ustawa o PIT : Ustawa z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 200)

[2] Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Znak: ITPB2/4511-369/16/MU) z dnia 29 czerwca 2016 r.

[3] Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Znak: 0461-ITPB2.4511.896.2016.2.BK) z dnia 10 lutego 2017 r.

[4] Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (Znak: ILPB2/415-200/14-2/AJ) z  dnia 16 maja 2014 r.

[5] Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (Znak: IPPB4/415-19/13-4/MP) z 17 kwietnia 2013 r.

[6] Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (Znak: ILPB2/415-714/14-4/ES) z dnia 29 września 2014 r.

[7] Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Znak : 0113-KDIPT2-2.4011.297.2017.2.AKU ) z dnia 06 grudnia 2017 r.

Stan prawny na 12 marca 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.