Strona główna Aktualności Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – korzyści podatkowe

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – korzyści podatkowe

1557
PODZIEL SIĘ
B+R Sprawna spółka

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B +R) jest prawem przedsiębiorcy. Nie ma natomiast obowiązku korzystania z niej, pomimo spełniania jej zasad. Z ulgi tej mogą skorzystać przedsiębiorcy z każdej branży pod warunkiem, że w ich firmie  prowadzone są prace badawczo-rozwojowe i powstają w związku z tym koszty, które mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych.

Sprawdź:

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – najważniejsze informacje 

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – kategorie kosztów kwalifikowanych

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R): koszty kwalifikowane – omówienie wybranych kosztów (1)

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R): koszty kwalifikowane – omówienie wybranych kosztów (2)

Ważne!

„Prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorcy mogą się odnosić do towarów, usług oraz procesów stosowanych dotychczas u danego przedsiębiorcy. Zatem ich zakres może być generalnie szeroki”  –  twierdzi mec. Małgorzata Gach z Kancelarii Prawnej GACH MIZIŃSKA spółka jawna z Krakowa

Co zyska podatnik, jeżeli  skorzysta z ulgi B+R?

Podatnik, który skorzysta z ulgi badawczo-rozwojowej :

  • pomniejszy swój dochód do opodatkowania i zapłaci wtedy niższy podatek PIT lub CIT,
  • rozliczy wydatki kwalifikowane niezależnie od wyniku zakończonych prac badawczo – rozwojowych,
  • może odliczyć koszty  projektów badawczo – rozwojowych rozpoczętych w latach poprzednich,
  • może rozliczyć ulgę badawczo – rozwojową w ciągu następnych sześciu lat podatkowych (jeśli podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń).

Podatnik pomniejszy swój dochód i zapłaci niższy podatek PIT lub CIT-  kiedy?

W przypadku, gdy podatnik nie korzysta z ulgi  B+R, podstawą do opodatkowania w podatku PIT lub w CIT (dochodem do opodatkowania) będzie osiągnięty przez niego przychód minus koszty uzyskania przychodów. Poprzez pomnożenie podstawy opodatkowania (dochodu) przez stawkę podatku podatnik wyliczy należną do zapłaty kwotę podatku.

Jeżeli podatnik korzysta z ulgi B+R, wtedy podstawą opodatkowania w podatku  PIT lub CIT będzie dochód pomniejszony o 100 % wydatków z tytułu kosztów kwalifikowanych. Mnożąc otrzymaną w ten sposób podstawę  opodatkowania przez stawkę podatku podatnik wyliczy należny podatek do zapłaty. Podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego mają prawo do odliczenia 150% kosztów kwalifikowanych.

Czy podatnik może rozliczyć wydatki kwalifikowane niezależnie od wyniku zakończonych prac badawczo – rozwojowych?

Tak, może. Dla ulgi BR nie jest ważny końcowy efekt prowadzonych przez przedsiębiorcę prac badawczo – rozwojowych. Niepowodzenie prac badawczo – rozwojowych nie ma tutaj znaczenia, ponieważ wydatki kwalifikowane z tytułu ulgi B+R  rozliczane są w całości.  

W interpretacji  indywidualnej (znak: 0111-KDIB1-3.4010.207.2019.2.JKT) z dnia 6 sierpnia 2019 r. organ skarbowy  zgodził się ze stanowiskiem podatnika: „W ocenie Spółki, nie ma przy tym znaczenia, że ww. prace nie zawsze prowadzą do osiągnięcia zakładanych rezultatów. Istotą prowadzenia prac badawczo-rozwojowych jest ryzyko, że wyniki prac nie zawsze będą zadowalające, pomimo zaangażowania nakładów i środków na ten cel. Z powyższego punktu widzenia istotny jest więc cel prowadzonych prac, a nie sam fakt osiągnięcia zakładanego rezultatu”. Tożsame stanowisko organu interpretacyjnego zostało podane w interpretacji indywidualnej (znak: 0111 KDIB1-3.4010.73.2019.2.MO) wydanej przez Dyrektora KIS w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Ważne!

Dla skorzystania z ulgi B+R nie jest wymagane, aby podejmowane prace zakończyły się wynikiem pozytywnym czyli np. wdrożeniem efektów tych prac.

Czy podatnik może odliczyć  koszty projektów badawczo- rozwojowych rozpoczętych w latach poprzednich?

Tak, może. Potwierdza to interpretacja indywidualna (znak: 0114-KDIP2-1.4010.67.2019.1.MR) z dnia 26 lutego 2019 r. w której organ skarbowy zgadza się ze stanowiskiem podatnika:

„(…) Spółka jest uprawniona do odliczenia wydatków poniesionych w ramach Projektów w roku, w którym zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, niezależnie od tego kiedy zostały one faktycznie poniesione i alokowane do wartości początkowej danej wartości niematerialnej i prawnej.(…) W konsekwencji, w przypadku Projektów, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2016 r., wydatki poniesione przez Spółkę przed 1 stycznia 2016 r. powiększają wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych i podlegają odliczeniu w Uldze B+R poprzez odpisy amortyzacyjne odpowiednio w roku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów”.

Podobne stanowisko zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP2-1.4010.112.2019.5.MR) wydanej przez Dyrektora KIS w dniu 12 lipca 2019 r.

Czy podatnicy mogą rozliczyć ulgę  B+R w ciągu sześciu lat?

Podatnicy mogą  odliczyć  ulgę  podatkową  na badania i rozwój w ciągu 6 lat. Tak będzie wtedy, gdy  podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń. W takiej sytuacji  odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia  (art. 26e ust. 8 ustawy o PIT, art. 18d ust. 8 ustawy o CIT).

Podsumujmy …

Ulga B+R  stanowi korzystne rozwiązanie dla podatników podatku PIT i podatku CIT. Zaoszczędzone w ten sposób środki podatnicy mogą wykorzystać na podwyższenie wynagrodzeń swoim pracownikom lub realizację nowych prac badawczo – rozwojowych. Podatnicy powinni konsultować się ze specjalistą prawa podatkowego w sprawie identyfikacji działalności badawczo –  rozwojowej, a w celu ochrony prawnopodatkowej powinni uzyskać interpretację indywidualną

Podstawa prawna:

  • art. 26e ust.6 i  8  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. Dz.U.2019.1387)
  • art. 18d ust.6 i  8  Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jedn. Dz.U.2019.865 )

Stan prawny na dzień 19 marca 2020 roku

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

Ulga B+R