Strona główna Aktualności Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn dla osób zaliczanych do...

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn dla osób zaliczanych do III grupy podatkowej – możliwość odzyskania podatku

1033
PODZIEL SIĘ

Z dniem 1 stycznia 2007 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi do Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. z 2009, Dz.U. Nr 93 ze zm.) osoby zaliczane do III grupy podatkowej w rozumieniu w/w ustawy, które sprawowały co najmniej przez okres dwóch opiekę nad inną osobą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy i nabyły prawo do spadku po tej osobie po 31 grudnia 2006 r. utraciły prawo do ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dla przypomnienia ulga ta polega na tym, że przy ustalania podatku od spadków i darowizn od nabycia generalnie budynku mieszkalnego (lub udziału w nim), lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (udziału), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału) – nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Ulga ta ma zatem oczywisty wpływ na wartość zobowiązania podatkowego, co jest szczególnie istotne właśnie dla osób zaliczanych do III grupy podatkowej. W tej grupie stawka podatkowa wynosiła i wynosi nadal maksymalnie nawet 20%.

Zmiana w ustawie podatkowej, a zatem w zasadzie wykluczenie tej grupy podatników z możliwości skorzystania ulgi mieszkaniowej została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. Na skutek tego orzeczenia TK ustawodawca podatkowy musiał dokonać niezbędnej zmiany.

W konsekwencji osobom zaliczanym do III grupy podatkowej dysponującym umowami zawartymi do dnia 31.12.2006 r. przed organem gminy przewrócono możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej z art. 16 ustawy na „starych zasadach”, jeśli osoby takie nabyły po dniu 1 stycznia 2007 r. w drodze spadku po tym spadkodawcy budynek mieszkalny lub jego część, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Jeśli natomiast w stosunku do takiego spadkobiercy została wydana ostateczna decyzja administracyjna nakładająca podatek – bez uwzględnienia prawa do ulgi – spadkobierca taki – zgodnie z nowymi przepisami – może złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego i żądać ustalenia podatku od spadku w wysokości uwzględniającej przywróconą ulgę. Wniosek taki może zostać wniesiony do dnia 31 grudnia 2014 r.

Ustawa nowelizująca weszła w życie z dniem 22 stycznia 2014 r.

Ustawa z 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – Dz.U. z 2014 r., poz. 19.

WW.