Strona główna Ogólna Ułatwienia w legalizacji samowoli budowlanej

Ułatwienia w legalizacji samowoli budowlanej

741
PODZIEL SIĘ

Wyrokiem z dnia 21 września 2009 r., sygn. P 46/08, wydanym na skutek pytania prawnego WSA we Wrocławiu, Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w części obejmującej wyrażenie „w dniu wszczęcia postępowania”, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Kwestionowany przepis określa dwa sposoby legalizacji samowoli budowlanej w zależności od tego, czy na danym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy też planu takiego brak. W pierwszym wypadku dla legalizacji konieczne jest przedstawienie zaświadczenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bez żadnych warunków co do daty wydania takiego zaświadczenia. W drugim natomiast wymagane jest przedstawienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ostatecznej już w dniu wszczęcia postępowania legalizacyjnego.

W ocenie Trybunału zawarte w zaskarżonym przepisie sformułowanie „w dniu wszczęcia postępowania” prowadzi do niekonstytucyjnego zróżnicowania sytuacji sprawców samowoli. Zróżnicowanie następuje na podstawie kryterium, na które nie mają oni wpływu. Nie znajduje ono przekonującego uzasadnienia w wartościach konstytucyjnych. Przepis w obecnym brzmieniu zamyka w praktyce drogę do legalizacji samowoli na terenie pozbawionym planu – jest bowiem mało prawdopodobne, aby w dniu wszczęcia postępowania inwestor dysponował uzyskaną wcześniej ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Trybunał podkreślił, iż najistotniejsze w procedurze legalizacyjnej jest to, czy wzniesiona budowla nie narusza ładu przestrzennego i bezpieczeństwa publicznego, zaś termin uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy ma w tym kontekście znaczenie drugorzędne i nie powinien ograniczać możliwości legalizacji samowoli.

Praktyczną konsekwencją wyroku jest to, że decyzja o warunkach zabudowy nadal będzie niezbędna do legalizacji, jednakże będzie ją można uzyskać również w toku postępowania legalizacyjnego.

Autor: Michał Bartkowiak, radca prawny