Strona główna Ogólna „Trzynastki” dla matek w sferze budżetowej

„Trzynastki” dla matek w sferze budżetowej

733
PODZIEL SIĘ

W lipcu 2012 r. szeroko komentowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznający niekonstytucyjność art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Tymczasem do dnia dzisiejszego Sejm RP nie przyjął nowelizacji ustawy.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 9 lipca 2012 r. (sygn. akt: P 59/11) orzekł, iż art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080, ze zm.) w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 819 i obowiązuje od dnia 17 lipca 2012 r.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego członkowie izb parlamentarnych zapewniali, że jak najszybciej skorygują swoje przeoczenie i dostosują ustawę do orzeczenia Trybunału. Mówiono wówczas, że nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Tymczasem projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (druk 1029) „ugrzązł” w pracach sejmowych. Według danych Sejmometru: 30 listopada 2012 r. projekt ustawy dostarczono posłom jako druk sejmowy, 3 grudnia 2012 r. projekt został wniesiony do Sejmu, zaś 8 stycznia 2013 r. skierowano projekt do pierwszego czytania w komisjach. Zanim więc ustawa trafi na biurko Prezydenta RP minie jeszcze wiele miesięcy.

Ustawodawca w ciągu pół roku nie zdołał więc znowelizować omawianego przepisu. Oznacza to, że brak podstaw do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla matek, które przebywały na urlopie macierzyńskim. Ani bowiem art. 32 ust. 1 i art. 71 ust. 2 Konstytucji RP, ani też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r. nie mogą być traktowane jako podstawa prawna do wypłaty omawianych świadczeń. Przepis art. 32 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, iż wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Natomiast art. 72 ust. 2 Konstytucji RP wprowadza postulat, iż dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. Wprawdzie według art. 8 ust. 2 Konstytucji RP przepisy ustawy zasadniczej można stosować bezpośrednio, jednak norma wyprowadzona z przepisów art. 32 ust. 1 i art. 71 ust. 2 Konstytucji RP w żadnej mierze nie może być traktowana jako „norma samowykonalna”.

Autor:
Andrzej Jednoralski, aplikant radcowski, Jan Jednoralski, radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego „ART”
J A N J E D N O R A L S K I