Strona główna Aktualności Trwa usuwanie skutków ostatnich nawałnic – jakie formy wsparcia?

Trwa usuwanie skutków ostatnich nawałnic – jakie formy wsparcia?

1341
PODZIEL SIĘ

Zostały już podjęte odpowiednie działania odnośnie usuwania skutków ostatnich nawałnic, które wystąpiły w Polsce, głównie w województwach  kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

Kontrola stanu  technicznego budynków

Służby nadzoru budowlanego oceniają uszkodzenia  i zniszczenia obiektów powstałe w wyniku nawałnicy. W ocenie stanu technicznego budynków uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku nawałnic wykorzystuje się formularz „Ocena uszkodzeń budynku spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych – sierpień 2017 r.” opracowany  w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego”. [1]

„Działania inspektorów nadzoru budowlanego, w tym inspektorów GUNB, będą prowadzone do momentu, aż wszystkie obiekty budowlane wymagające oceny stanu technicznego zostaną skontrolowane. Kontrolowane są obiekty budowlane, które zostały uszkodzone lub zniszczone przez żywioły. Jak wynika z otrzymywanych na bieżąco informacji z wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego, do 16 sierpnia 2017 r. zostało skontrolowanych co najmniej 1000 obiektów budowlanych. Działania organów nadzoru budowlanego są kontynuowane”  – informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.  [2]

Minister Infrastruktury i Budownictwa zaapelował do producentów materiałów budowlanych o „umożliwienie poszkodowanym odbudowy ich domostw możliwie najniższym kosztem” Chodzi tutaj o stworzenie „specjalnej oferty cenowej adresowanej do mieszkańców zniszczonych terenów, a obejmującej najbardziej pożądane wyroby w tym w szczególności: do budowy murów, krycia dachów, materiały termo- i wodno- izolacyjne, stolarkę okienna i drzwiową, cement”.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Odnośnie usuwania skutków ostatnich nawałnic zostało wydane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. 2017. 1547) .

„Rozporządzenie wymienia 100 gmin z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, w których będą obowiązywały uproszczone procedury związane z uzyskiwaniem zgód na odbudowę i remont budynków. Tam, gdzie dziś potrzebne jest zezwolenie na budowę, teraz wystarczy zgłoszenie. Remont  będzie można przeprowadzić bez żadnych formalności. Uproszczony zostanie też  odbiór budynku, który został wyremontowany lub odbudowany” –  podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. [3]

Pomoc z rezerwy celowej budżetu Państwa

Pomoc z rezerwy celowej budżetu państwa jest przeznaczona na remont lub odbudowę budynku lub lokalu mieszkaniowego, który został uszkodzony w wyniku klęski żywiołowej.

Wysokość pomocy przysługującej na remont budynku lub lokalu mieszkaniowego wynosi do  20.000 zł.

Pomoc na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego, który został uszkodzony w wyniku powodzi, nawałnicy i nie może przekroczyć  kwoty 200.000 zł.

Dla budynków gospodarczych będzie to kwota do 100.000  zł.

Pomoc finansowa udzielana jest przez ośrodek pomocy społecznej (zasiłek celowy) na wniosek osoby uprawnionej.

Co istotne, niniejszy zasiłek pomniejszony zostaje o kwotę do 6.000 zł przyznaną  za wystąpienie  zdarzenia tj. nawałnicy w wyniku której osoby lub rodziny poniosły straty w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i gospodarstwach domowych. Szczegółowe informacje na temat: „Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” są dostępne na http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/ [4]

Pomoc dla dzieci

Rada Ministrów wydała Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz.U. 2017. 1554).

Pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (zasiłek losowy), udzielona zostanie dzieciom realizującym w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.2) w wysokości do 6. 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2017 r. w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi.

Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:

1) 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3. 000 zł,

2) 1.000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3. 000 zł.

Zasiłek losowy jest przyznawany i wypłacany do dnia 31 grudnia 2017 r.

Pomoc dla rolników

W dniu  23 sierpnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2017. 1571)

„Rolnicy, którzy otrzymali wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub 2014-2020, a w wyniku nawałnic nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, powinni o tym poinformować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR może wówczas całkowicie lub częściowo zwolnić rolnika z zaciągniętych zobowiązań lub zmienić termin ich wykonania.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia nawałnic mogą ubiegać się o pomoc w opłacaniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, czy też umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego”- podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. [5]

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw  Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 

Objaśnienie:

[1] Do pobrania formularz „Oceny uszkodzeń budynku spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych – sierpień 2017 r.” wraz z przykładowym wypełnieniem dostępny na http://www.gunb.gov.pl/  (dostęp w dniu 28 sierpnia 2017 r.)

[2]  http://mib.gov.pl/2-Prezentacjanewsa-1797928-p_1.htm (dostęp w dniu 28 sierpnia 2017 r.)

[3] http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16444,Minister-Mariusz-Blaszczak-wprowadzil-uproszczone-procedury-i-podniosl-zasilki-d.html?search=172049283 (dostęp w dniu 28 sierpnia 2017 r.)

[4] Tamże

[5] https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/dzialania-rzadu-dotyczace-usuwania-skutkow-nawalnic-stan-na-24082017-godz.html (dostęp w dniu 28 sierpnia 2017 r.)

Stan prawny na 28 sierpnia 2017 roku

W.K.