Strona główna Aktualności Termin przekazania do RIO skonsolidowanego bilansu za 2015 r.

Termin przekazania do RIO skonsolidowanego bilansu za 2015 r.

1586
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z § 26 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zarządy jednostek samorządowych terytorialnych mają obowiązek przekazać do właściwych regionalnych izb obrachunkowych (RIO) w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego (ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) skonsolidowane bilanse. Przepisy wskazują również termin, do którego muszą przedstawić ten bilans i jest to 30 czerwiec roku następnego.

Do sprawozdania stosuje się przepisy rozdziału 5 „Tryb zatwierdzania budżetu jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Skonsolidowany bilans może być przekazany w formie dokumentu elektronicznego, w sytuacji, gdy jego autentyczność może być potwierdzona bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Obowiązek przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego sprowadza się do skonsolidowanego bilansu. Jest on sporządzany do groszy, a składany do RIO w terminie 3 miesięcy od przyjęcia ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji. Bilans powinien być podpisany przez przewodniczącego zarządu (w gminach rozumie się pod tym określeniem wójta, burmistrza i prezydenta) oraz skarbnika.

Przy sporządzaniu bilansu zastosowanie znajdują przepisy ustawy o rachunkowości, rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i zarządzenia odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta lub uchwały zarządu powiatu czy województwa. Skonsolidowany bilans sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe.

 

WW.