Strona główna Ogólna Termin krótki, jednak konstytucyjny

Termin krótki, jednak konstytucyjny

711
PODZIEL SIĘ

W dniu 24 listopada 2009 roku Trybunał Konstytucyjny (sygn. SK 36/07) rozpoznał skargę dotyczącą terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w związku z wejściem w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wątpliwości konstytucyjne powstały na tle następującego stanu faktycznego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej złożyły wniosek o wznowienie postępowania podatkowego z uwagi na wejście w życie orzeczenia Trybunału. Dyrektor izby skarbowej odmówił jednak wznowienia postępowania powołując się na upływ terminu uprawniającego do złożenia takiego wniosku. Stanowisko organu podatkowego zostało podtrzymane przez sądy administracyjne.

Podstawą odmowy wznowienia postępowania był art. 241 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zm.), w którym przyjęto, że wniosek o wznowienie postępowania z uwagi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności przepisów, które stanowiły podstawę wydania decyzji ostatecznej, z Konstytucją, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową wnosi się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie takiego orzeczenia. Zdaniem skarżących wprowadzenie krótkiego terminu do złożenia wskazanego wniosku ogranicza prawo podatników do przywrócenia zgodności ich sytuacji prawnej z Konstytucją. Skarżący wnosząc sprawę do Trybunału powołali się również na sprzeczność powołanego przepisu Ordynacji podatkowej z zasadą równości, zasadą państwa prawa oraz zasadą ochrony własności.

Trybunał nie dopatrzył się jednak niezgodności z Konstytucją zaskarżonego przepisu Ordynacji. Uzasadniając orzeczenie Trybunał podkreślił, że zasadność ograniczenia terminu do wznowienia postępowania podatkowego należy rozpatrywać w kontekście ochrony takich wartości konstytucyjnych jak pewność i bezpieczeństwo prawne oraz równowaga budżetowa. Innymi słowy, chodzi o wyważenie zakresu ochrony, która ma być udzielona jednej z wielu konkurencyjnych wartości. Uzupełniająco Trybunał zwrócił również uwagę na nieskomplikowany charakter czynności, jakie podatnik musi podjąć, aby doprowadzić do wznowienia postępowania z uwagi na wejście w życie korzystnego dla siebie orzeczenia sądu konstytucyjnego.

Autor: Dr Tomasz Bojkowski