Strona główna Dla pracodawcy Telepraca – na czym polega – cz. 2?

Telepraca – na czym polega – cz. 2?

1840
PODZIEL SIĘ

Poprzedni artykuł dotyczył generalnie stosunku pracy zawieranego zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz różnic pomiędzy zatrudnieniem pracowniczym a niepracowniczym.

W dzisiejszym artykule kilka informacji dotyczących telepracy.

Czym jest telepraca i jakie są jej formy?

Telepraca jest każdym rodzajem pracy, który jest wykonywany regularnie poza zakładem pracy. Pracownik w przypadku zatrudnienia w takiej formie wykonuje swe obowiązki np. w domu i wykorzystuje do tego środki komunikacji elektronicznej.

Wyróżniamy kilka form telepracy:

  • Telepraca domowa – jest wykonywana w domu albo w mieszkaniu pracownika. W ramach takiej telepracy pracownik nie musi pojawiać się w biurze, swe obowiązki wykonuje zdalnie, w zaciszu własnego mieszkania,
  • Telepraca zamienna – jest połączeniem tradycyjnych form pracy i pracy zdalnej. Pracownik część czasu pracy spędza w biurze, a część obowiązków wykonuje w domu. Jest to forma często stosowana i szczególnie dogodna dla pracujących matek, wobec czego pracodawcy chętnie ją stosują, aby ułatwić kobietom powrót do aktywności zawodowej w niedługim czasie po urodzeniu dziecka,
  • Telepraca świadczona poza miejscem pracy, ale też poza miejscem zamieszkania pracownika – może to być praca w punktach oddalonych od firmy, tzw. w telecentrach należących do firmy. W ramach tego rodzaju pracy wyróżnia się także telepracę mobilną, stosowaną głównie przez osoby, których specyfika wykonywanego zawodu zmusza do ciągłego przemieszczania się. Wówczas pracownik wykorzystuje urządzenia mobilne i techniki teleinformatyczne do kontaktu z pracodawcą. Programy aktywizacji zawodowej obszarów wiejskich doprowadziły także do powstania bardzo interesującej formy zatrudnienia zdalnego, w tak zwanych telechatkach. Są to po prostu budynki należące do pracodawcy, usytuowane na terenach wiejskich, które umożliwiają ludności wiejskiej podjęcie zatrudnienia bez konieczności przeprowadzania się do większego miasta.

Telepraca – jakie branże ją stosują?

Raport PBS z badania telepracy dla 1000 przedsiębiorstw wykazał, że największą grupą zatrudniających pracowników w ramach telepracy jest działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji. Na drugim miejscu uplasowała się branża produkcji komputerów i maszyn biurowych, na trzecim zaś produkcja sprzętu telewizyjnego i radiowego oraz urządzeń komunikacyjnych. Kolejną branżą, znaną z zatrudniania telepracowników jest sektor pośrednictwa finansowego a także prowadzenie prac badawczo rozwojowych. Najczęściej z form pracy zdalnej korzystają pracownicy trudniący się usługami finansowymi i prawniczymi, księgowością, grafiką komputerową, przedstawicielstwem handlowym oraz wszelkimi badaniami marketingowymi, a także analizami ekonomicznymi. Nierzadko w tej formie prowadzi się również szeroko pojętą działalność edytorską i redaktorską, copy writing, tłumaczenia oraz tworzenie stron internetowych.

Telepraca – jak wygląda stosunek pracy?

Jeżeli chodzi o stosunek pracy w przypadku telepracy, generalnie nie różni się ona od zwykłych form nawiązywania stosunku pracy w Polsce.

Świadczenie telepracy może zatem odbywać się zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Umowa musi zawierać podstawowe elementy, tj. wymiar czasu pracy, rodzaj i miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, termin rozpoczęcia pracy, jak również określenie warunków wykonywania pracy poza siedzibą zatrudniającego oraz sposób korzystania ze środków elektronicznej komunikacji.

Kwestią oczywistą natomiast jest to, że pracodawca ma bardzo ograniczoną możliwość kontroli pracownika, wobec czego często po prostu przydziela pracownikowi zadania do wykonania, bez określania sztywnych ram czasowych. Umowa o świadczenie pracy w formie telepracy może zostać podpisana już na samym początku, kiedy pracownik podpisuje pierwszą umowę. Istnieje również możliwość zmiany już obowiązującej umowy, za pośrednictwem odpowiedniej umowy zmieniającej. Warto pamiętać, iż z taką propozycją może wyjść zarówno pracodawca, jak i pracownik, jednak odmowa pracownika co do takiej formy świadczenia usług nie jest w żadnym wypadku podstawą do zwolnienia takiego pracownika.

Telepraca – jakie są obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika w formie telepracy?

Pracodawca musi wyposażyć pracownika w niezbędne środki techniczne, bądź w drodze odrębnej umowy ustalić z pracownikiem, że sam musi zapewnić sobie potrzebny sprzęt. Jeżeli takiej umowy nie zawarto, wtedy pracodawca dostarcza sprzęt, troszczy się o jego ubezpieczenie, koszty eksploatacyjne, instalację oraz szkolenie pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest także przeprowadzanie kontroli miejsca pracy. Oczywiście, jeżeli praca jest wykonywana w mieszkaniu pracownika, kontrola taka musi się odbyć z poszanowaniem ogólnie obowiązujących norm i prywatności pracownika. Co więcej, pracodawca musi zadbać o to, aby pracownicy wykonujący swoją pracę w formie telepracy podlegali takim samym prawom, jak zwykli pracownicy. Dotyczy to np. możliwości awansu czy też uczestniczenia w systemie szkoleń obowiązującemu w firmie.

Podsumowując…

Stosunek pracy w przypadku telepracy nie różni się znaczącą od zwykłego stosunku pracy obowiązującego w Polskim prawie. Uregulowania Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego przewidują możliwość zawarcia tego stosunku w formie umowy o pracę, bądź umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie bądź umowa o dzieło). Z wnioskiem o rozpoczęcie pracy w formie telepracy może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik, bądź w momencie podpisywania pierwszej umowy lub za pomocą umowy zmieniającej istniejący już stosunek pracy.

 MM.