Strona główna Aktualności Tarcza finansowa – jakie dane ZUS przekazuje do PFR

Tarcza finansowa – jakie dane ZUS przekazuje do PFR

1762
PODZIEL SIĘ
ZUS do PFR Sprawna spółka

Od kilkunastu dni przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku epidemii koronawirusa mają możliwość skorzystania z tzw. tarczy finansowej. Korzystając z bankowości elektronicznej swoich banków mogą wystąpić do Polskiego Funduszu Rozwoju o przyznanie subwencji na utrzymanie miejsc pracy i koszty działalności.

Kto może skorzystać z subwencji?

Informacje dotyczące wymogów dla skorzystania z Tarczy finansowej dla MSP przedstawione są m.in. na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

W skrócie:

  • Trzeba spełniać wymogi dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, dotyczące liczby osób zatrudnionych oraz wielkości obrotu lub sumy bilansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na koniec ostatniego zakończonego roku obrotowego, jeśli rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
  • Przedsiębiorca zanotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
  • Przedsiębiorca prowadzi działalność na dzień złożenia wniosku, nie doszło do otwarcia jego likwidacji na podstawie K.s.h. oraz na dzień składania wniosku nie zostało w stosunku do niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego, jak również nie został złożony wniosek o otwarcie postępowa­nia restrukturyzacyjnego na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego;
  • Przedsiębiorca posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski i rozlicza podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Polski, a jego beneficjent rzeczywisty w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”
  • Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień składania wniosku przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
  • Nie prowadzi określonych rodzajów działalność,i w tym w zakresie (i) produktów lub usług, które mogą skutkować ogra­niczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; (ii) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędno­ściowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przed­siębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratin­gowe; lub (iii) z obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Czytaj także:

Tarcza finansowa dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP w bardzo dużym skrócie

Jakie dane ZUS przekazuje do PFR

Wnioski o subwencję składane w ramach Tarczy finansowej podlegają weryfikacji także w oparciu o dane przekazywane do PFR przez ZUS. Chodzi w tym względzie o dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz o saldo na koncie płatnika składek ZUS.

WAŻNE!

Niezgodność pomiędzy danymi we wniosku a danymi pochodzącymi z ZUS skutkuje odmową wypłaty kwoty subwencji i koniecznością ponownego złożenia wniosku.  

Istotna jest zatem wiedza jakie dane i w oparciu o jakie dokumenty są przekazywane przez ZUS do PFR.

W dniu 8 maja 2020 r. na stronie ZUS ukazał się ważny komunikat w tym zakresie.

Z treścią tego komunikatu należy się zapoznać przed złożeniem wniosku, lub też kolejnego wniosku.

Generalnie chodzi o zweryfikowanie tego co wynika przedsiębiorcy z posiadanych przez niego dokumentów z dokumentami w ZUS, także w celu skorygowania błędów i złożenia poprawnego wniosku o subwencję.

PAMIĘTAJ!

Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie dane ZUS przekazał do PFR lub jakie dane ZUS posiada po Twoich korektach musisz złożyć do ZUS wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Musisz dołączyć do niego załącznik Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Gdzie szukać wniosków w tym zakresie i jak je złożyć o tym na stronie ZUS.

Stan prawny na dzień 12 maja 2020 r.

M.G.