Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa: Zmiana w rozliczeniu ulgi IP BOX w roku...

Tarcza antykryzysowa: Zmiana w rozliczeniu ulgi IP BOX w roku 2020

625
PODZIEL SIĘ
tarcza IP Sprawna spółka

Tarcza antykryzysowa 1.0. [1] wprowadziła zmianę w rozliczeniu ulgi IP BOX w roku 2020. Poznajmy szczegóły.

Przypomnijmy …

Ulga podatkowa IP BOX została wprowadzona do ustawy o PIT [2] oraz do ustawy o CIT [3] od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ulga ta polega na opodatkowaniu dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane IP) preferencyjną stawką podatkową wynosząca 5% podstawy opodatkowania zamiast 17 lub 32 % w skali podatkowej albo 19% stawki podatku linowego (u osób fizycznych).

Do tej kategorii należy m.in.: patent (prawo do wynalazku), dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, autorskie prawo do programu komputerowego.

Podatnik podatku PIT lub CIT może korzystać z tej preferencji podatkowej w rocznym zeznaniu podatkowym.

Potwierdza to interpretacja indywidualna  (znak: 0112-KDIL2-2.4011.90.2019.1.WS) z dnia 24 stycznia 2020 r., w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził: „(…) w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie mógł (…) rozliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskiego prawa do programu komputerowego) z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%. Natomiast od początku roku 2020 Wnioskodawca nie ma możliwości odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskiego prawa do programu komputerowego) z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%.”.

Na temat ulgi IP BOX pisaliśmy w artykule:

IP BOX (Innovation Box) – najważniejsze informacje

Prawo do ulgi IP BOX z tarczy antykryzysowej w roku 2020

Zgodnie z art. 4 oraz art. 6 Tarczy antykryzysowej 1.0. do  obu  ustaw  podatkowych  zostały wprowadzone  nowe  przepisy, które  umożliwiają skorzystanie z IP BOX  w przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy za rok  2020 r. Jest to art. 52u ustawy o PIT oraz art. 38m ustawy o CIT.

Zgodnie z dyspozycją w nich zawartą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiągnęli w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw, które są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19 mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów 5% stawkę podatku, już przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

W jaki sposób podatnik obliczy wysokość zaliczek na podatek PIT lub CIT?

W obu tych artykułach ustawodawca podaje sposób obliczania wysokości zaliczek na podatek  PIT lub CIT. I tak:

1) pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., 5% podstawy opodatkowania,

2) zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem 5% podstawy opodatkowania od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.

Co ważne, przepisy art.  52u ustawy o PIT  oraz art. 38m ustawy o CIT stosuje się także, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem jednakże zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.

Ministerstwo Finansów zachęca

Ministerstwo Finansów zachęca do skorzystania „(…) w trakcie roku z preferencyjnej 5 proc. stawki podatku z praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19” [4]. Nie podaje natomiast żadnych objaśnień prawnych w  tym zakresie.

Podatnik który spełnia powyższy wymóg ustawowy może, ale nie musi z tego uprawnienia korzystać. Jest to tylko  jego wybór. Należy również podkreślić, że z art. 31g ustawy o COVID- 19 [5] na wydanie interpretacji  indywidualnej  trzeba czekać  6 miesięcy.

Podstawa prawna:

– art. 52u  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1387 z późn. zm.)

– art.38m Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1387 z późn. zm.)

Objaśnienie:

[1] Tarcza antykryzysowa 1.0. – Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020. 568)

[2] ustawa o PIT: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1387 z późn. zm.)

[3] ustawa o CIT: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 865 z późn. zm.)

[4] Ministerstwo Finansów, Ulga IP Boxhttps://www.gov.pl/web/gov/ulga-ip-box (dostęp w dniu 7 lipca 2020 r.)

[5] ustawa o COVID- 19: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020. 357  z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 7 lipca 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu