Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa: Podatnik rozliczy PIT do dnia 1 czerwca 2020 r....

Tarcza antykryzysowa: Podatnik rozliczy PIT do dnia 1 czerwca 2020 r. bez odsetek za zwłokę

1885
PODZIEL SIĘ
odsetki PIT Sprawna spółka

Zgodnie z dyspozycją art. 45 par. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) [1] podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W związku z pandemią koronawirusa w art. 15 zzj ustawy o COVID – 19 [2]  ustawodawca wprowadził możliwość rozliczenia PIT za rok 2019 r. oraz wpłatę należnego podatku dochodowego po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż do dnia 31 maja 2020 r. W przypadku zapłaty podatku wynikającego z deklaracji PIT po dniu 30 kwietnia  2020 r. urząd skarbowy naliczyłby odsetki za zwłokę. Nie zostało bowiem wydane stosowne  rozporządzenie [3].

Zobacz:

Tarcza antykryzysowa: Odroczone terminy podatkowe

Skarbówka nie pobierze odsetek od zaległości podatkowych z tytułu podatku PIT

W dniu 23 kwietnia  2020 r. Minister Finansów  wydał  rozporządzenie  w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz.U. 2020. 728). Wejdzie ono w życie z dniem 1 maja br.

Powyższe rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 15za ust. 2 ustawy o COVID – 19. Przepis ten dopuszcza możliwość wydania przez ministra finansów rozporządzenia dotyczącego zaniechania w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

Z jego treści wynika, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nie będą mieć naliczanych odsetek za zwłokę w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia

„Rozporządzenie ma związek z brakiem sankcji w przypadku złożenia zeznania PIT i rozliczenia się do 1 czerwca br. (31 maja 2020 r. to niedziela – dzień ustawowo wolny od pracy, więc termin przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r.).

(…) Dotyczy to podatników składających zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT 37, PIT-38 i PIT-39” [4] .

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz.U. 2020. 728)

Źródło: Ministerstwo Finansów- https://www.gov.pl/web/finanse/nie-zaplacisz-odsetek-za-zwloke-jezeli-rozliczysz-sie-do-1-czerwca-br

Objaśnienie:

[1] ustawa o PIT : Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1387)

[2] ustawa o COVID – 19 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695)

[3] W przypadku podatników CIT W związku z pandemią koronawirusa  Ministerstwo Finansów  wydało  rozporządzenie  w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2020. 542).

[4] Powyższe wynika z komunikatu wydanego przez Ministerstwo  Finansów – (dostęp w dniu 27 kwietnia 2020 r.)

W.K.