Strona główna Aktualności Tarcza antykryzysowa 2.0 – dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń...

Tarcza antykryzysowa 2.0 – dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników

2161
PODZIEL SIĘ
tarcza 2.0 Sprawna spółka

Tarcza antykryzysowa 1.0 [1] wprowadziła do ustawy o COVID- 19 [2] art. 15zzb dający możliwość dofinansowania  części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS  pracowników. Tarcza antykryzysowa 2.0 [3] dokonała natomiast jego nieznacznej modyfikacji.

Na podstawie art. 15zzb ustawy o COVID- 19 powiatowy urząd pracy przyznaje ze środków Funduszu Pracy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (w tym osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług) dla mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców.

Od czego zależy przyznawane dofinansowanie?

Dofinansowanie jest przyznawane w zależności od spadku obrotów gospodarczych w firmie przedsiębiorcy w następstwie wystąpienia COVID- 19  [4].

Jeżeli spadek obrotów  w firmie nastąpił o:

1) co najmniej 30% – dofinansowanie  może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (…), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2) co najmniej 50% – dofinasowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3) co najmniej 80% – dofinasowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Na jaki okres  może być przyznawane dofinansowanie?

Z art. 15zzb ust. 5 ustawy o COVID – 19  dofinansowanie, może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

W jaki sposób jest wypłacane?

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane (art. 15zzb ust. 7).

Do kiedy przedsiębiorca ma obowiązek utrzymać w zatrudnieniu pracowników na których otrzymał dofinansowanie?

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 15zzb ust. 8  ustawy o COVID- 19 przedsiębiorca jest obowiązany do  utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych  umową przez okres, na który przyznane zostało mu dofinansowanie. Po okresie dofinansowania może wypowiedzieć zawarte z nimi umowy o pracę. Nie może zrobić tego wcześniej, ponieważ wtedy musiałby zwracać otrzymane środki proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika (art. 15zzb ust. 9 ustawy o COVID-19).

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wymagane załączniki do wniosku zawarte są  tutaj: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

Czy wniosek można składać co miesiąc?

Wniosek o dofinansowanie najlepiej jest złożyć od razu na 3 miesiące, bo nie wiadomo czy i kiedy zostanie ogłoszony przez dyrektora powiatowego urzędu pracy  nowy nabór wniosków.

Czy do czasu  otrzymania dofinansowania pracodawca powinien wypłacić pracownikom bieżące wynagrodzenie z własnych środków czy też poczekać aż otrzyma dofinansowanie?

Pracodawca, który złożył wniosek o częściowe dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników,  bieżące wynagrodzenie za pracę powinien wypłacić im  w całości z własnych środków w terminie ustalonym w dokumentach wewnątrzzakładowych np. w regulaminie wynagradzania. Otrzymane dofinasowanie  przeznaczy wtedy na pokrycie własnych środków z których dokonał wypłaty ich wynagrodzenia w danym miesiącu np. do dnia 10 maja 2020 r. za miesiąc kwiecień br.

Przeczytaj także:

Świadczenia z Tarczy antykryzysowej – łączenie różnych form pomocy 

Źródło: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Podstawa prawna:

Art. 15zzb Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020. 374, z późn. zm.)

Objaśnienie:

[1] Tarcza antykryzysowa 1.0 – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

[2] ustawa o COVID- 19 – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374: zm. Dz.U. 2020. 568, Dz.U. 2020. 695)

[3] Tarcza antykryzysowa 2.0 – Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020. 695)

[4] Spadek obrotów – art. 15zzb ust. 3 ustawy o COVID- 19

Stan prawny na dzień 4 maja 2020 r.

W.K.