Strona główna Ogólna Syndyk – zasady powołania, uprawnienia, obowiązki w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w stanie...

Syndyk – zasady powołania, uprawnienia, obowiązki w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w stanie upadłości

8380
PODZIEL SIĘ

Tryb powoływania syndyka oraz jego uprawnienia i obowiązki w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w stanie upadłości reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2009r., nr 175, poz. 1361 z późn. zmianami) (dalej „PUiN).

Na wstępie należy zauważyć, iż syndyk jest powoływany wyłącznie w odniesieniu do upadłości, które obejmują likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy. Likwidacja majątku upadłego polega na dokonywaniu wszystkich tych czynności, które są konieczne do spieniężenia poszczególnych składników majątku upadłego, w sposób zgodny z przepisami Tytułu VII PUiN.

W świetle art. 51 ust 1 pkt 6 PUiN, co do zasady powołanie syndyka następuje w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Wstępne zgromadzenie wierzycieli upadłego przedsiębiorcy może wyrazić swoją opinię co do wyboru osoby syndyka, co prawda opinia nie jest wiążąca dla sądu, ale powinna zostać przez sąd rozważona. Ponadto, w razie zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, sąd orzeka również o powołaniu syndyka. Natomiast w razie śmierci syndyka sędzia-komisarz wyznacza inną osobę na jego miejsce. W przypadku odwołania syndyka przez sąd z powodu nienależytego pełnienia obowiązków lub z powodu przeszkody w pełnieniu obowiązków, sąd powołuje nowego syndyka na miejsce odwołanego. Postanowienie o wyznaczeniu syndyka podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o licencji syndyka (Dz. U. 2007r., nr 123, poz. 850 z późn. zmianami), syndykiem może być tylko osoba posiadająca licencję syndyka, z tym wyjątkiem, iż syndyk ustanowiony w postępowaniu upadłościowym przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, sprawuje swoją funkcję do czasu zakończenia postępowania. Licencja syndyka jest przyznawana osobom, które spełniły określone wymogi formalne, zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną i złożyły wniosek o licencję. Listę osób mających licencję syndyka prowadzi Minister Sprawiedliwości. Funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym może również pełnić spółka prawa handlowego, jeśli licencję syndyka posiadają wspólnicy ponoszący nieograniczoną osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki (w odniesieniu do spółek osobowych) bądź członkowie zarządu reprezentujący spółkę (w odniesieniu do spółek kapitałowych).

Skutkiem ogłoszenia upadłości jest utrata przez upadłego prawa zarządu oraz możliwości korzystania i rozporządzania mieniem stanowiącym masę upadłości, połączona z jednoczesnym przejęciem tych uprawnień przez syndyka. Upadły ma obowiązek wskazania i wydania syndykowi całego majątku, wszystkich dokumentów dotyczących jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności ksiąg rachunkowych, ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych oraz korespondencji. Do uprawnień i obowiązków syndyka, według literalnego brzmienia art. 173 PUiN należy zaś objęcie majątku upadłego, zarządzanie tym majątkiem i jego likwidacja, ponadto zabezpieczenie majątku upadłego przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne.

Na syndyku spoczywają także określone obowiązki informacyjne związane z prowadzoną upadłością. Ma on obowiązek podjęcia niezbędnych czynności celem ujawnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księgach wieczystych oraz innych księgach i rejestrach, do których wpisany jest majątek upadłego. Syndyk ma również obowiązek zawiadomienia o upadłości tych wierzycieli upadłego, których adresy są znane na podstawie ksiąg upadłego. Ponadto, ma obowiązek zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości komornika ogólnej właściwości upadłego, placówki pocztowe oraz banki i instytucje, z którymi upadły zawarł umowę o udostępnienie skrytki sejmowej, albo w których złożył pieniądze lub inne przedmioty. Syndyk wzywa także przedsiębiorstwa przewozowe, przedsiębiorstwa spedycyjne i domy składowe, w których znajdują się lub mogą znajdować się towary należące do upadłego lub przesyłki do niego adresowane, aby przekazały syndykowi przesyłki lub towary oraz aby nie wykonywały poleceń kierowanych do nich przez upadłego.

W celu zebrania pełnych informacji o majątku upadłego, jego zobowiązaniach i przysługujących mu wierzytelnościach, syndyk może żądać od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego potrzebnych informacji dotyczących majątku upadłego.

Autor: Kinga Cekiera, aplikant radcowski w Kancelarii STOPCZYK & MIKULSKI