Strona główna Słownik Syndyk masy upadłości

Syndyk masy upadłości

400
PODZIEL SIĘ
Syndyk masy upadłości

Syndyk jest organem każdego postępowania upadłościowego. Zostaje powołany przez sąd upadłościowy z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy lub konsumenta. Syndyk zarządza wtedy majątkiem upadłego wchodzącym w skład masy upadłości.

Kto może pełnić funkcję syndyka?

Zgodnie z art. 157 Prawa upadłościowego, syndykiem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Funkcję syndyka może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz która ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Jakich czynności wstępnych dokonuje syndyk w postepowaniu upadłościowym?

Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, syndyk cały czas kontaktuje się z upadłym oraz z jego wierzycielami. Syndyk zawiadamia o upadłości m.in.: tych wierzycieli, których adresy są znane na podstawie ksiąg upadłego, a także komorników prowadzących postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu oraz małżonka upadłego, placówki pocztowe , banki i instytucje, z którymi upadły zawarł umowę o udostępnienie skrytki sejfowej albo złożył pieniądze lub inne przedmioty (art. 176 Prawa upadłościowego).

W przypadku upadłości konsumenckiej syndyk zwraca się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących upadłego, mających wpływ na ocenę jego sytuacji majątkowej oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość (art. 491(8) Prawa upadłościowego).

Jakie są zadania syndyka w postępowaniu upadłościowym?

Zadania syndyka w postępowaniu upadłościowym zostały określone w art. 173 Prawa upadłościowego. Zgodnie z dyspozycją w nim zawartą syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.

Sprzedaż majątku upadłego przedsiębiorcy lub konsumenta ma na celu uzyskanie środków pieniężnych w celu spłaty wierzycieli.

Po zakończeniu likwidacji majątku upadłego konsumenta, syndyk sporządza Plan podziału uzyskanych środków pomiędzy jego wierzycieli. Jeżeli w wyniku ich podziału nie można spłacić wszystkich zobowiązań finansowych, wtedy ustalany jest projekt Planu spłaty wierzycieli. Na podst. art. 491(14) ust. 1 Prawa upadłościowego syndyk składa sądowi projekt Planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem lub informację, że zachodzą przesłanki do:

a) odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli, odmowy umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli ( art. 491(14a) ust. 1 Prawa upadłościowego),

b) umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli (art. 491(16) ust. 1- ust. 2a Prawa upadłościowego).

Więcej informacji:

Podstawa prawna: Art. 156 ust. 1, art. 157 ust. 1-2, art. 173, art. 176, art. 491((8), art. 491(14) ust. 1, art. 491(14a) ust. 1, art. 491(16) ust. 1- ust. 2a Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2022.1520).

Stan prawny na dzień 9 lutego 2023 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek