Strona główna Słownik Sukcesja w prawie podatkowym

Sukcesja w prawie podatkowym

1231
PODZIEL SIĘ
Sukcesja w prawie podatkowym

Czym jest sukcesja prawna w prawie podatkowym?

Na gruncie prawa podatkowego tak jak w innych gałęziach prawa istnieje sukcesja prawna. Przepisy prawa podatkowego przewidują bowiem, że w niektórych wypadkach we wszelkie prawa i obowiązki podatnika wstępuje inny podmiot. Oznacza to, że podmiot ten znajduje się w tej samej pozycji prawnej, co jego poprzednik, tym samym przysługują mu wszelkie uprawnienia i ciąża na nim dokładnie te same obowiązki, które obciążały podatnika.

W jakich wypadkach dochodzi do sukcesji podatkowej w prawie podatkowym?

  • fuzje i przejęcia, podziały spółek,
  • przekształcenia spółek,
  • spadkobranie

Jakie konsekwencje podatkowe wiążą się z sukcesja podatkową dla następcy prawnego?

  • W zakresie podatków dochodowych

Następca prawny wchodząc w zespół praw swojego poprzednika może we wszelkich swoich rozliczeniach uwzględniać uzyskane przez niego przychody i poniesione koszty, kontynuuje stosowana przez niego metodę amortyzacyjną, może dokonać korekty złożonego przez niego zeznania rocznego. Chronią go wszelkie wydane na rzecz jego poprzednika interpretacje. Zobowiązany jest on do zapłaty wszelkich należności podatkowych swojego poprzednika

  • W zakresie podatku od towarów i usług

Następca prawny ma prawo do obniżenia podatku VAT należnego o naliczony, jeżeli ten wynika z faktur wystawianych/ otrzymanych przez jego poprzednika prawnego, może również dokonywać korekt faktur VAT wystawianych przez swojego poprzednika, w szczególności przysługuje mu prawo do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym jego poprzednik prowadził działalność gospodarczą, (jest również uprawniony do złożenia korekty od takowej deklaracji). Ponadto następca prawny może złożyć również wniosek o zwrot podatku za okres rozliczeniowy, w którym podatnikiem VAT był jego poprzednik.

  • W zakresie postepowania podatkowego

Następca prawny wchodzi również zasadniczo w sytuację prawną swojego poprzednika w toczącym się postępowaniu podatkowym. W szczególności staje się on stroną postępowania podatkowego (wstępuje w miejsce podatnika) i tym samym jest uprawniony do składania wszelkich wyjaśnień, wniosków dowodowych, odwołań, zażaleń i skarg.

Przykład:

Spółka jawna z dniem 15 czerwca 2012 r. został przekształcona w spółkę z o.o. Tym samym na gruncie prawa podatkowego spółka z .o.o. wstępuje we wszelkie prawa
i obowiązki o charakterze podatkowoprawnym spółki jawnej, w szczególności, spółka
z o.o. może rozliczyć wszelkie przychody i wydatki swojego poprzednika prawnego, odlicza podatek naliczony z dostaw i usług świadczonych na rzecz spółki jawnej. Składa za okres, w którym spółka jawna była podatnikiem VAT deklarację podatkową, może dokonać korekty deklaracji, która była w poprzednich okresach złożona przez tę spółkę.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.