Strona główna Ogólna Stanowisko Ministerstwa Finansów w temacie opodatkowania twórców

Stanowisko Ministerstwa Finansów w temacie opodatkowania twórców

813
PODZIEL SIĘ

W ostatnim okresie czasu pojawiło się szereg wątpliwości co do zasad opodatkowania twórców. Źródłem wątpliwości stały się rozbieżne interpretacje wydawane  przez organy podatkowe w konkretnych stanach faktycznych. Do niedawna nie było raczej wątpliwości, że artyści, twórcy mogą opodatkowywać przychody z honorariów, tantiem jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, także przy zastosowaniu podatku liniowego tj. wg. jednej stawki wynoszącej 19%. W ostatnim okresie czasu powiły się jednak interpretacje podatkowe odmienne wskazujące, że tego typu przychody powinny podlegać bezwarunkowo opodatkowaniu jako przychody z tzw. praw majątkowych (art. 10 ust.1. pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), te zaś z kolei podlegają opodatkowaniu wg skali podatkowej, co decyduje o możliwości zastosowania nawet stawki 32%.

W związku z powstałym zamieszaniem kwestią tą postanowiło się zając ostatecznie Ministerstwo Finansów. I słusznie, bowiem interpretacje podatkowe są wprawdzie wydawane formalnie przez Dyrektorów kilku Izb Skarbowych, ale podmioty te działają z upoważnienia Ministerstwa Finansów.

Po analizie wydanych interpretacji Ministerstwo Finansów ostatecznie w komunikacie z dnia 5 marca br. (pełny tekst dostępny tutaj), stwierdziło, że Twórcy  uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej,  mogą także wybrać opodatkowanie wg 19 % stawki podatku. W przypadku gdy przychody z majątkowych praw autorskich twórcy  zaliczali do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają oni obowiązku korygowania PIT za ubiegłe lata. Podobnie jak u twórców obowiązek  korekty nie wystąpi po stronie nabywców tych praw”.

Tym samym Ministerstwo Finansów przesądziło, że przychody twórców uzyskiwane przez nich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane podatkiem liniowym wg stawki 19%.

Zaznaczyć przy tym należy, że właściwa kwalifikacja przychodu zależna jest w tym przypadku od tego, czy twórca, artysta prowadzi działalność gospodarczą odpowiadającą definicji z art. 5a pkt. 6) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też nie. Zgodnie z powołanym przepisem przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9″. Istotny jest zatem tutaj przede wszystkim zorganizowany charakter działalności, jej ciągłość oraz zarobkowy charakter. W braku realizacji tych przesłanek, bardziej uzasadnione będzie potraktowanie w/w przychodów jako przychodów z praw majątkowych, ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami podatkowymi, a zatem także z wyższym podatkiem dochodowym.

WW.