Strona główna Prawo gospodarcze Sprzedając udziały w spółce z o.o. nie zapomnij o notariuszu

Sprzedając udziały w spółce z o.o. nie zapomnij o notariuszu

7369
PODZIEL SIĘ

Sprzedaż udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, części tego udziału lub udziału we współwłasności takiego udziału oraz ustanowienie zastawu wymagają dla ważności formy szczególnej.

Jakiej formy wymagają tego typu umowy

Przepisy Kodeksu spółek handlowych, gdzie można znaleźć podstawowe regulacje dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – przewidują formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 K.s.h.).

Na czym polega ta forma i co trzeba zrobić żeby umowa sprzedaży udziałów była ważna

Forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi stanowi kwalifikowaną formę pisemną. Aby ją uzyskać, strony umowy sprzedaży udziałów winny udać się do notariusza, który po wylegitymowaniu osób składających przed nim podpisy na umowie – winien umieścić na umowie odpowiednią klauzulę. Poświadczenie podpisów przez notariusza powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, a na żądanie strony także godzinę dokonania tej czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza oraz jego pieczęć.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z orzecznictwem sądowym, tak m.in. WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia z 30.10.2007 r. (I SA/Wr 744/07) „(…) forma pisemna z notarialnym poświadczeniem podpisu zachowana jest zarówno wtedy, gdy podpis był złożony w obecności notariusza przy podpisywaniu umowy, jak i wtedy, gdy podpis nie był złożony w obecności notariusza, ale osoba podpisująca dokument uznała przed notariuszem podpis za własnoręczny. Jeżeli do uznania podpisu za własnoręczny doszło przed notariuszem w dacie późniejszej niż data złożenia podpisu na umowie przenoszącej udział, za datę zawarcia umowy uznać należy datę notarialnej legalizacji podpisu”.

W konsekwencji zgodnie z orzecznictwem sądowym notariusz winien potwierdzić podpis złożony przez nim, względnie podpis, który został złożony wcześniej ale uznany przez stronę umowy za podpis własnoręcznie przez nią złożony.

Jakie są skutki niedochowania formy z podpisem notarialnie poświadczonym

O formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi należy pamiętać zawsze, w innym przypadku – tj. w sytuacji pominięcia ww. wymogu tak zawarta umowa pozostaje nieważna. Zgodnie bowiem z art. 73 § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 2 k.s.h. jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna.

Zmiany od 1 kwietnia 2016 r.

W związku z ogólnym trendem wykorzystywania internetu także w funkcjonowaniu spółek od 1 kwietnia 2016 r. zostanie wprowadzona możliwość dokonywania zbycia udziałów w spółce internetowej (S-24) – także poprzez wykorzystanie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Wzorzec umowy zbycia udziałów został określony jako załącznik Nr 7 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14.1.2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 69).

Zawarcie umowy sprzedaży przy wykorzystaniu wzorca nie będzie już wymagało formy z podpisem notarialnie poświadczonym, natomiast oświadczenia zbywcy i nabywcy, będą wymagały opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

PW.