Strona główna Słownik Spółka partnerska

Spółka partnerska

5422
PODZIEL SIĘ
Spółka partnerska

Spółka partnerska to spółka osobowa regulowana przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Spółka partnerska to spółka powołana w celu wykonywania przez wspólników (partnerów) – będących wyłącznie osobami fizycznymi wolnego zawodu. Spółka partnerska może służyć do wykonywanie więcej niż jednego wolnego zawodu. Sztandarowym tego przykładem są spółki zakładane wspólnie przez radców prawnych i adwokatów.

Wolne zawody jakie mogą być uprawiane w ramach spółki partnerskiej to: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysty, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły.

Do spółek partnerskich stosuje się generalnie te same regulacje co do spółek jawnych. Zasadnicze różnice pomiędzy tymi typami spółek sprowadzają się do tego, że:

  • Firma spółki partnerskiej obok nazwiska co najmniej jednego partnera i oznaczenia „spółka partnerska” powinna jednocześnie wskazywać na wolny zawód, który realizowany będzie w tym podmiocie,
  • Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu,
  • Co do zasady żaden z partnerów w spółce partnerskiej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. W konsekwencji zatem co do zasady każdy partner ponosi odpowiedzialność wyłącznie za siebie oraz za osoby którymi w spółce kieruje. Możliwe jest jednakże przyjęcie w umowie spółki, że partnerzy będą ponosili odpowiedzialność tak jak wspólnicy spółki jawnej, a zatem bez ograniczenia,
  • W spółce partnerskiej – co jest wyjątkiem w spółkach osobowych – możliwe jest powołanie zarządu, do którego funkcji należeć będzie prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie – w takiej sytuacji do zarządu w spółce partnerskiej stosowane będą regulacje dotyczące zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu,
  • Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, z tym że spadkobierca taki powinien być uprawniony także do wykonywania wolnego zawodu.

Regulacje: art. 86 – art. 94 Kodeksu spółek handlowych