Strona główna Prawo gospodarcze Spółka z o.o. w organizacji – spółka niezarejestrowana cz. 1

Spółka z o.o. w organizacji – spółka niezarejestrowana cz. 1

5650
PODZIEL SIĘ

Spółka z o.o. w organizacji jest podmiotem prawa, który funkcjonuje w obrocie prawnym z założenia przejściowo. Do spółki z o.o. w organizacji w sprawach, których nie reguluje ustawa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki z o.o. po jej wpisie do rejestru (art. 11 § 2 k.s.h.), a firma spółki z o.o. w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji” (art. 11 § 3 k.s.h.).

Spółka z o.o. w organizacji – funkcjonalnie

Pod względem funkcjonalnym spółka z o.o. w organizacji stanowi I etap kreowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Etap ten rozpoczyna chwila zawarcia umowy spółki, względnie sporządzenia aktu założycielskiego spółki przez jedynego wspólnika – w przypadku spółki jednoosobowej, a kończy chwila wpisu we właściwym rejestrze.

Spółka z o.o. w organizacji powstaje także wtedy, gdy do powstania spółki z o.o dochodzi wskutek procesów przekształceniowych – w przypadku łączenia się spółek kapitałowych przez zawiązanie spółki z o.o. jak i w przypadku podziału spółek kapitałowych przez zawiązanie nowych spółek, w tym spółki z o.o.

Spółka z o.o. w organizacji – podmiotowo

Pod względem podmiotowym spółka z o.o. w organizacji jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.  Spółka z o.o. w organizacji, o której mowa w art. 161 k.s.h. może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana (art. 11 § 1 k.s.h.).

Spółka z o.o. w organizacji, z uwagi na przyznaną jej zdolność prawną jest autonomicznym podmiotem prawa, który może samodzielnie inicjować działalność.

Posiada status przedsiębiorcy i może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców (art. 4 ust. 1 oraz art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807). Posiada także status pracodawcy (art. 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 ) – a zatem może zatrudniać pracowników.

Spółka z o.o. w organizacji – uprawnienia

Przyznanie spółce z o.o w organizacji zdolności prawnej umożliwia jej działanie poprzez dokonywanie czynności prawnych we własnym imieniu i na własny rachunek. Spółka z o.o. w organizacji może w szczególności gromadzić własny majątek, dokonywać wstępnych inwestycji, nawiązać współpracę handlową z innym podmiotami, zawiązywać pierwsze kontrakty, uzyskać wymagane zezwolenia lub koncesje, otworzyć rachunek bankowy, zawierać inne potrzebne umowy (np. najmu, dzierżawy) itp.

Spółka z o.o. w organizacji stopniowo i kompleksowo przygotowuje się do prowadzenia działalności, jaką docelowo zamierza prowadzić po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

W szczególności jest to czas, w którym spółka powinna dokonać wszelkich niezbędnych zgłoszeń ewidencyjnych – w celu otrzymania numeru identyfikacji podatkowej NIP podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w związku z tym, że jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych itd.), a także numeru statystycznego REGON (art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 29.6.1995 r. o statystyce publicznej). Zaznaczyć przy tym należy, że ze względu na wprowadzone udogodnienia, o których pisaliśmy w jednej z naszych publikacji, – ww. organy administracyjne same nadają spółce z o.o. ww. numery identyfikacyjne przy wpisie spółki do rejestru.

Spółka z o.o. w organizacji – organizacja wewnętrzna

Ponadto w tym czasie w spółce z o.o. powinien zostać ustanowiony zarząd (zarząd spółki z o.o. nie musi być ustanowiony w umowie zawiązującej spółkę, ale powołanie zarządu konieczne jest do rejestracji spółki), a także powinny zostać pokryte, w całości, wkłady wnoszone przez wspólników do spółki.

W kolejnym artykule zajmiemy się dalszymi aspektami prawnymi funkcjonowania spółki z o.o. w organizacji.

Joanna Mucha – współpracownik Portalu