Strona główna Słownik Spółka jednoosobowa

Spółka jednoosobowa

310
PODZIEL SIĘ
spółka jednoosobowa

Definicja spółki jednoosobowej znajduje się w art. 4 § 1pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020.1526) Zgodnie z dyspozycją w nim zawartą spółka jednoosobowa jest to spółka kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. Spółką jednoosobowa może być spółka z o.o., prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna.

W jaki sposób powstaje kapitałowa spółka jednoosobowa?

Jednoosobowa spółka kapitałowa może powstać w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej w powyższą spółkę (art. 551 § 5 k.s.h.) lub zostać utworzona od podstaw.

Więcej informacji tutaj: Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – najważniejsze informacje (1) 

Zobacz także:

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – nowa książka mojego współautorstwa 

Kto może reprezentować jednoosobowa spółkę kapitałową?

Jednoosobową spółkę kapitałową może reprezentować jedyny członek jej zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

W przypadku, gdy wspólnik jest zarazem jedynym członkiem jej zarządu, wówczas czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego (art. 210 § 2 k.s.h.).

Jakie uprawnienia posiada jedyny wspólnik spółki kapitałowej?

Jedyny wspólnik lub akcjonariusz w spółce kapitałowej wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników lub walnemu zgromadzeniu. Powyższe wynika z art. 156 (sp. z o.o.) oraz art. 300[14] (prosta spółka akcyjna) i art. 303 (spółka akcyjna) k.s.h.

W przypadku, gdy w prostej spółce akcyjnej i spółce akcyjnej wszystkie akcje spółki przysługują jedynemu akcjonariuszowi albo jedynemu akcjonariuszowi i spółce, oświadczenie woli takiego akcjonariusza składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Kto odpowiada za zobowiązania cywilnoprawne w jednoosobowej spółce kapitałowej ?

Co do zasady za zobowiązania cywilnoprawne powstałe w spółce kapitałowej odpowiada sama spółka jako osoba prawna. W jednoosobowej spółce kapitałowej wspólnik i akcjonariusz nie odpowiada wobec wierzycieli spółki swoim majątkiem osobistym.

Należy podkreślić, że wspólnik spółki z o.o. może jednak ponosić odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne wtedy, gdy jest członkiem zarządu tej spółki (art. 299 § 1 -2 k.s.h.) lub był nim wówczas, gdy powstało zobowiązanie spółki objęte tytułem egzekucyjnym. Analogicznie jest w przypadku odpowiedzialności członka zarządu w prostej spółce akcyjnej (art. 300[132]  k.s.h.

Przeczytaj:

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – odpowiedzialność w spółce z o.o. (2)

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – odpowiedzialność za zaległości podatkowe (3)

Podstawa prawna:

Art. 4 § 1 pkt 3, art. 156, art. 551 §5 , art. 210 §2, art. 299 § 1-2 art. 300(14), art. 300(132), art. 303 §1 , art. 397 §2 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020.1526)

Stan prawny na dzień 31 stycznia 2022 r.

Małgorzata Gach

Wanda Książek